Uitspraak 23-002 Ontbinding

In een eerdere uitspraak (LCvV 22-014) bepaalde de commissie dat ontbinding van een clientenraad prematuur was omdat mediation en/of coaching als minder ingrijpend alternatief nog beproefd diende te worden. Nadien is gebleken dat de thans nog resterende raadleden enerzijds aangeven wel verder te willen gaan met het cliëntenraadswerk maar tegelijk volharden in stellingnames en geen ingang bieden voor mediation. Hierdoor ligt inmiddels de behartiging van het collectieve clientenbelang al lange tijd stil.

De commissie geeft toestemming voor ontbinding van de cliëntenraad.

Aanmaakdatum: 13-03-2023

Gerelateerde documenten

Uitspraak 13-004 Wijziging richtlijn zwangerschapsafbreking
Uitspraak 13-004 Wijziging richtlijn zwangerschapsafbreking

De cliëntenraad van een ziekenhuis stelt (verzwaard) adviesrecht te hebben inzake een beleidswijziging rond zwangerschapsafbreking. Het ziekenhuis hanteert een richtlijn zwangerschapsafbreking waarin restricties zijn opgenomen ten aanzien van wat volgens Nederlandse wetgeving mogelijk is op dit gebied. Aan de richtlijn is toegevoegd de mogelijkheid van zwangerschapsafbreking bij geconstateerde trisomie ..

Uitspraak 23-008 Ontbinding van een cliëntenraad
Uitspraak 23-008 Ontbinding van een cliëntenraad

Een zorginstelling wil wegens (ernstige) samenwerkingsproblemen een cliëntenraad ontbinden.

De LCvV is van oordeel dat niet aan de wettelijke criteria voor ontbinding wordt voldaan. De raad ontplooit nog activiteiten voor het algemeen cliëntenbelang, terwijl de instelling daar nauwelijks meer medewerking aan verleent door geen ondersteuning en lokaal overleg meer te ..

Uitspraak 22-002 Cliëntvertegenwoordigers verzoeken ontbinding huidige cliëntenraad
Uitspraak 22-002 Cliëntvertegenwoordigers verzoeken ontbinding huidige cliëntenraad

Een door de LCvV als representatieve delegatie aangemerkt drietal, verzoekt de LCvV om huidige clientenraad van een instelling te ontbinden en om daarna zelf benoemd te worden als nieuwe clientenraad.

De commissie is wel bevoegd om over het eerst maar niet om over het tweede een oordeel te geven. De ..

Uitspraak 22-016 Verzoek ontbinding cliëntenraad door een representatieve delegatie
Uitspraak 22-016 Verzoek ontbinding cliëntenraad door een representatieve delegatie
Een groep van twaalf verwanten van cliënten van een aanbieder van ouderenzorg en VG, wordt door de LCvV aangemerkt als representatieve delegatie zoals bedoeld in artikel 13, zesde lid, Wmcz2018. De verhouding raadsleden ouderenzorg/ raadsleden VG blijkt in de huidige clientenraad momenteel niet geheel in overeenstemming met het ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.