Over de LCvV

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) is bemiddelaar en scheidsrechter bij 
meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorginstellingen over de uitvoering van de Wet
medezeggenschap cliënten zorginstellingen. 


De LCvV wordt in stand gehouden door: 
 • ActiZ, branchevereniging van zorgondernemers 
 • De Nederlandse GGZ 
 • NVZ, Nederlandse vereniging van ziekenhuizen 
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) 
 • Jeugdzorg Nederland
 • Consortium van brancheverenigingen in de eerstelijnszorg bestaand uit: InEen, Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, Koninklijk Nederlands Genootschap van Fysiotherapie en de Landelijke Huisartsen Vereniging
 • Federatie Medisch Specialisten
 • Ambulancezorg Nederland
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • LOC Waardevolle Zorg 
 • Het LSR
 • KansPlus

In het Reglement van de LCvV wordt formeel beschreven hoe de LCvV te werk gaat.

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen regelt de rechten en plichten van cliëntenraden en zorgaanbieders.

Samenstelling

Dhr. mr. D.J. (Dirk Jan) Buijs
Dhr. mr. D.J. (Dirk Jan) BuijsVoorzitter
De heer Buijs is vele jaren werkzaam geweest bij de Rechtspraak als kantonrechter en plaatsvervangend lid van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Ook is hij lid van een cliëntenraad en van diverse geschillencommissies voor consumentenzaken.
De heer Buijs is met ingang van 2020 de vaste LCvV voorzitter na eerst vier jaar lid en plaatsvervangend voorzitter van de LCvV te zijn geweest.
Mevr. mr. I (Inge) Kruit
Mevr. mr. I (Inge) KruitPlv. voorzitter
Mevrouw Kruit is vele jaren werkzaam geweest als jurist en bestuurssecretaris in de GGZ en de verslavingszorg. Momenteel biedt zij als zelfstandig ondernemer juridische dienstverlening in de zorg en volgt zij een master Crossover Creativitiy (Social Design) aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.
Zij is tevens bestuurslid van een recent opgericht gezondheidscentrum en af en toe is ze zelf cliënt in de zorg.
Dhr. dr. E.J.K. (Eric) Boldingh
Dhr. dr. E.J.K. (Eric) BoldinghLid
De heer Boldingh was tot zijn pensionering actief als bestuurder en revalidatiearts, met name voor meervoudig gehandicapte kinderen. Hij promoveerde in 2013 aan de VU in Amsterdam en ontving voor het proefschrift de European Academy of Rehabilitation Medicine Prize 2013. Momenteel is hij onafhankelijk voorzitter van de centrale cliëntenraad van een VVT-zorgorganisatie en recent deed hij de opleiding Ethiek in de zorgsector bij het Radboud MC.
Mevr. mr. R. Dijkstra-van der Wolf
Mevr. mr. R. Dijkstra-van der WolfLid
Mevrouw Dijkstra werkt al vele jaren voor een zorgaanbieder in de LG/VG sector waar zij ooit begon als jurist en klachtenfunctionaris en afgelopen twintig jaar de cliëntmedezeggenschap coördineert Daarnaast is zij actief geweest in diverse maatschappelijke belangenorganisaties en adviescommissies.
Mevr. J.C. (Anke) Huisman-Mak
Mevr. J.C. (Anke) Huisman-MakLid
Mevrouw Huisman-Mak werkte eerder in diverse functies in de zorgsector, laatstelijk als ambtelijk secretaris van een cliëntenraad. Ook was zij actief in de plaatselijke politiek. Thans is zij voorzitter van een gemeentelijke cliëntenraad en een adviesraad voor het sociaal domein. Ook is zij lid van een regionale klachtencommissie van zorgaanbieders.
Dhr. drs. R. Kuhn
Dhr. drs. R. KuhnLid
De heer Kuhn studeerde psychologie en heeft jarenlange werkervaring op bestuurlijk/strategisch niveau in de zorg en bij (overheids)instanties. Hij ondersteunde als beleidsmedewerker en bestuurssecretaris diverse besturen, ondernemingsraden, cliëntenraden in de zorg en hielp organisaties bij het realiseren van fusies en andere samenwerkingsverbanden.
Dhr. H.B. (Hans) Uiterwijk, MHA
Dhr. H.B. (Hans) Uiterwijk, MHALid
De heer Uiterwijk is psychiatrisch verpleegkundige en was tot voor kort werkzaam in directioneel/bestuurlijke functies in de Geestelijke Gezondheidszorg en de Forensische Psychiatrie. Momenteel werkzaam als consultant waarbij patiëntbetrokkenheid een bijzonder interessegebied is. In het kader van zijn promotie doet hij onderzoek naar de effecten van marktwerking in de (geestelijke) gezondheidszorg.
Dhr. A.J.J. (Aad) Kouwenhoven
Dhr. A.J.J. (Aad) KouwenhovenLid
De heer Kouwenhoven is zijn loopbaan gestart als groepsleider en maatschappelijk werker in de Jeugdzorg en heeft in deze sector sinds 1998 diverse management- en directiefuncties bekleed waaronder bij William Schrikker Stichting en Forensisch Centrum Teylingereind. Momenteel ondersteunt hij de gemeenten in de regio Haaglanden bij de herinrichting van de (specialistische en bovenlokale) jeugdhulp.
Mevr. mr. L. (Loeska) Bos
Mevr. mr. L. (Loeska) BosSecretaris
Mevrouw Bos is de secretaris van de LCvV. De secretaris is geen lid van de LCvV, maar staat als zelfstandig jurist de leden van de LCvV met raad en daad terzijde.

Nevenfuncties

Een aantal leden van de commissie kent nevenfuncties. U kunt een lijst hiervan inzien middels onderstaande link.