Uitspraak 22-012 Ontbinding van een CCR

Een zorginstelling wil de CCR ontbinden omdat er al langere tijd (ruim 2 jaar) een zeer moeizame werkrelatie en weinig vertrouwen is en er cliëntenraadsleden zijn opgestapt. De bestuurder stelt dat de medezeggenschap onder de houding en werkwijze van de (resterende) vier CCR leden te lijden heeft.

De commissie ziet wel in dat er aanzienlijke samenwerkingsproblemen zijn maar stelt ook vast dat de CCR achterbancontact onderhoudt en benut, advies uitbrengt en reageert op instemmingsvragen dus nog wel de medezeggenschapstaken uitoefent en tevens bezig is om ontstane vacatures op te vullen. De commissie geeft geen vervangende toestemming voor het ontbindingsbesluit en doet een aanbeveling voor wat betreft de taakhervatting.

Aanmaakdatum: 01-07-2022

Gerelateerde documenten

Uitspraak 24 004 Schorsing van een raad
Uitspraak 24 004 Schorsing van een raad

Tussen een clientenraad en diverse gremia (directeur, management, Raad van Toezicht) van een zorginstelling is in korte tijd de samenwerking vastgelopen. De zorginstelling wil overgaan tot ontbinding van de raad en daarop voortuitlopend de raad alvast schorsen/op non-actief stellen en de toegang tot het pand waar zij vergaderen ontzeggen. ..

Uitspraak 22-016 Verzoek ontbinding cliëntenraad door een representatieve delegatie
Uitspraak 22-016 Verzoek ontbinding cliëntenraad door een representatieve delegatie
Een groep van twaalf verwanten van cliënten van een aanbieder van ouderenzorg en VG, wordt door de LCvV aangemerkt als representatieve delegatie zoals bedoeld in artikel 13, zesde lid, Wmcz2018. De verhouding raadsleden ouderenzorg/ raadsleden VG blijkt in de huidige clientenraad momenteel niet geheel in overeenstemming met het ..
Uitspraak 23-008 Ontbinding van een cliëntenraad
Uitspraak 23-008 Ontbinding van een cliëntenraad

Een zorginstelling wil wegens (ernstige) samenwerkingsproblemen een cliëntenraad ontbinden.

De LCvV is van oordeel dat niet aan de wettelijke criteria voor ontbinding wordt voldaan. De raad ontplooit nog activiteiten voor het algemeen cliëntenbelang, terwijl de instelling daar nauwelijks meer medewerking aan verleent door geen ondersteuning en lokaal overleg meer te ..

Uitspraak 22-002 Cliëntvertegenwoordigers verzoeken ontbinding huidige cliëntenraad
Uitspraak 22-002 Cliëntvertegenwoordigers verzoeken ontbinding huidige cliëntenraad

Een door de LCvV als representatieve delegatie aangemerkt drietal, verzoekt de LCvV om huidige clientenraad van een instelling te ontbinden en om daarna zelf benoemd te worden als nieuwe clientenraad.

De commissie is wel bevoegd om over het eerst maar niet om over het tweede een oordeel te geven. De ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.