Uitspraak 22-016 Verzoek ontbinding cliëntenraad door een representatieve delegatie

Een groep van twaalf verwanten van cliënten van een aanbieder van ouderenzorg en VG, wordt door de LCvV aangemerkt als representatieve delegatie zoals bedoeld in artikel 13, zesde lid, Wmcz2018. De verhouding raadsleden ouderenzorg/ raadsleden VG blijkt in de huidige clientenraad momenteel niet geheel in overeenstemming met het reglement. De twaalf verzoekers zijn allen verwanten van bewoners in de ouderenzorg en zij stellen terecht dat hun representatie achterblijft (1 zetel minder in de raad dan reglementair zou moeten). Verzoekers vinden dat de clientenraad de kritiek en zorgen van de achterban niet vertolkt ten aanzien van een voornemen van de zorginstelling om bepaalde zorgtaken mogelijk te gaan overdragen aan een andere aanbieder.
 
Van tekortschieten, laat staan structureel tekortschieten van de huidige clientenraad is geen sprake volgens de LCvV. Terzake van de overdracht van zorgtaken is er nog geen sprake van een (voorgenomen) besluit. De clientenraad haalt wel kritische input op en gebruikt deze in de advisering. Verder blijkt de clientenraad autonoom te opereren ten aanzien van de zorginstelling, de wettelijke taken uit te oefenen en achterbancontacten te organiseren. Een verzoek tot ontbinding van die raad wordt daarom afgewezen. 
Aanmaakdatum: 15-07-2022

Gerelateerde documenten

Uitspraak 22-002 Cliëntvertegenwoordigers verzoeken ontbinding huidige cliëntenraad
Uitspraak 22-002 Cliëntvertegenwoordigers verzoeken ontbinding huidige cliëntenraad

Een door de LCvV als representatieve delegatie aangemerkt drietal, verzoekt de LCvV om huidige clientenraad van een instelling te ontbinden en om daarna zelf benoemd te worden als nieuwe clientenraad.

De commissie is wel bevoegd om over het eerst maar niet om over het tweede een oordeel te geven. De ..

Uitspraak 22-014 Opschorten werkzaamheden en ontbinding van een cliëntenraad II
Uitspraak 22-014 Opschorten werkzaamheden en ontbinding van een cliëntenraad II

De zorginstelling wil overgaan tot ontbinding van de clientenraad nadat er een tweedeling is ontstaan en de voorzitter van de raad meerderen keren fors beledigende en bedreigende anonieme e-mails heeft ontvangen. De instelling beschuldigt niemand concreet maar ziet geen andere oplossing in deze situatie dan tot ontbinding over te ..

Uitspraak 23-008 Ontbinding van een cliëntenraad
Uitspraak 23-008 Ontbinding van een cliëntenraad

Een zorginstelling wil wegens (ernstige) samenwerkingsproblemen een cliëntenraad ontbinden.

De LCvV is van oordeel dat niet aan de wettelijke criteria voor ontbinding wordt voldaan. De raad ontplooit nog activiteiten voor het algemeen cliëntenbelang, terwijl de instelling daar nauwelijks meer medewerking aan verleent door geen ondersteuning en lokaal overleg meer te ..

Uitspraak 17-005 Nieuwe medezeggenschapsstructuur
Uitspraak 17-005 Nieuwe medezeggenschapsstructuur

Zorgaanbieder vindt herstructurering van de medezeggenschapsstructuur noodzakelijk omdat niet alle zorgontvangers/zorgsoorten vertegenwoordigd worden. Wmo-cliënten, thuiszorg en ambulante voorzieningen  zijn niet of nauwelijks vertegenwoordigd. Ook speelt mee dat de situatie bij de bestaande raden afwijkt van wat er ooit op papier is afgesproken; er is sprake van onderbezetting, bepaalde leden ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.