Uitspraak 22-009 Medezeggenschap bij de verkoop en herinrichting van zorgvastgoed

Een lokale cliëntenraad stelt dat de Wmcz2018 niet wordt nageleefd bij de plannen voor verkoop en herinrichting van bepaald zorgvastgoed. De zorginstelling stelt dat er juist erg veel geïnvesteerd is in inspraak van alle betrokkenen inclusief de clientenraad, maar dat er formeel wel een grens getrokken moest worden.

De commissie constateert dat het een immens project is, dat er waardering is voor de inzet van de RvB. Partijen hebben niet vooraf over dit grootschalige project gezamenlijk mz-procedureafspraken gemaakt. Het eenzijdig vaststellen van de 'routekaart medezeggenschap' door de RvB is in strijd met de Wmcz2018 en het eigen mz-reglement. Hierover dienen alsnog gezamenlijke afspraken te komen, met instemmingsrecht voor de cliëntenraad. Het hanteren van een knip tussen 'verkoop' en 'herinrichting' is in dit geval niet aan te bevelen aangezien de (ontwikkel)plannen erg nauw met elkaar verweven zijn en tezamen impact hebben op directe leefomgeving (recreatie en ontspanningsmogelijkheid) van de cliënten.

Aanmaakdatum: 03-06-2022

Gerelateerde documenten

Uitspraak 19-002 Benoeming van een manager zorg
Uitspraak 19-002 Benoeming van een manager zorg

Na een negatief verzwaard advies over een voorgenomen benoeming van een manager zorg kan de zorgaanbieder hetzij afzien van de benoeming hetzij de LCvV vragen te beoordelen of hij in redelijkheid tot de benoeming over kan gaan.
Een zorgaanbieder dient in te gaan op vragen en bezwaren van de ..

Uitspraak 12-004 Aanstelling teammanager
Uitspraak 12-004 Aanstelling teammanager
Een besluit tot aanstelling van een teammanager kan in redelijkheid genomen worden wanneer de cliëntenraad ruim voor de aanstellingsdatum een kennismakingsgesprek met de beoogde kandidaat kan houden en voorafgaand aan dit gesprek voldoende informatie wordt verstrekt over de vacature en de kandidaat. Toezending van vacaturetekst, functieomschrijving, sollicitatiebrief en ..
Uitspraak 07-008 Positie cliëntenraad t.o.v. vastgoedstichtingen / Jaarrekening
Uitspraak 07-008 Positie cliëntenraad t.o.v. vastgoedstichtingen / Jaarrekening

In deze uitspraak gaat het om de toepassing van de Wmcz in vier stichtingen, die met elkaar verbonden zijn. Eén stichting levert zorg en maatschappelijke dienstverlening, de andere drie stichtingen beheren vastgoed en stellen dat ter beschikking aan de stichting die zorg levert. De vraag die in deze uitspraak ..

Uitspraak 21-002 Afwijken van een veldnorm
Uitspraak 21-002 Afwijken van een veldnorm

Een zorginstelling lukt het sinds 2017 niet meer om voor een groep cliënten die in het kader van verslavingszorg medische heroïne verstrekt krijgt, de avondverstrekking zoals de veldnorm voorschrijft, organisatorisch nog rond te krijgen.  Er wordt -eerst op tijdelijke basis en eind 2019 definitief- gekozen om de avondverstrekking te ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.