Uitspraak 23-010 Ontbinden clientenraad

Een zorginstelling wil een clientenraad die nog uit een persoon (alleen de voorzitter) bestaat ontbinden. De raad is in korte tijd twee keer ‘leeggelopen’ waarbij vertrekkende leden hebben aangegeven te zijn weggegaan vanwege de werkwijze van de voorzitter. De voorzitter oefent, met toestemming van de zorginstelling, sindsdien de taken alleen uit. De voorzitter erkent dat hij niet de makkelijkste is en wil wel meeewerken aan coaching mits het een externe onafhankelijke coach zal zijn. Het MZ-reglement biedt de zorginstelling geen aanknopingspunt om een raad in deze situatie te ontbinden noch een lid te schorsen of ontslaan. Dat laatste kunnen alleen mederaadsleden doen.

Vanwege het aanbod tot coaching en het feit dat niet meer geprobeerd is om de raad (nogmaals) aan te vullen, wijst de commissie het ontbindingsverzoek af.

Aanmaakdatum: 13-12-2023

Gerelateerde documenten

Uitspraak 24 004 Schorsing van een raad
Uitspraak 24 004 Schorsing van een raad

Tussen een clientenraad en diverse gremia (directeur, management, Raad van Toezicht) van een zorginstelling is in korte tijd de samenwerking vastgelopen. De zorginstelling wil overgaan tot ontbinding van de raad en daarop voortuitlopend de raad alvast schorsen/op non-actief stellen en de toegang tot het pand waar zij vergaderen ontzeggen. ..

Uitspraak 22-008 Opschorten werkzaamheden en ontbinding van een cliëntenraad
Uitspraak 22-008 Opschorten werkzaamheden en ontbinding van een cliëntenraad

Binnen een cliëntenraad is een tweedeling ontstaan en bepaalde leden hebben bedreigende e-mails ontvangen. De zorginstelling wil overgaan tot ontbinding van de raad en heeft in afwachting daarvan besloten dat de leden alle werkzaamheden, behalve die met het besluit tot ontbinding te maken hebben, per direct dienen neer te ..

Uitspraak 21-011 Representatieve delegatie
Uitspraak 21-011 Representatieve delegatie

Drie verzoekers stellen dat de huidige cliëntenraad van een zorginstelling dient te worden ontbonden. Zij beschouwen zichzelf als representatief te achten delegatie van cliënten of hun vertegenwoordigers ex art. 13 lid 6 Wmcz2018. De zorginstelling bestrijdt dat en bestijdt daarmee ook de bevoegdheid van de commissie.

De LCvV oordeelt dat  dat ..

Uitspraak 23-002 Ontbinding
Uitspraak 23-002 Ontbinding

In een eerdere uitspraak (LCvV 22-014) bepaalde de commissie dat ontbinding van een clientenraad prematuur was omdat mediation en/of coaching als minder ingrijpend alternatief nog beproefd diende te worden. Nadien is gebleken dat de thans nog resterende raadleden enerzijds aangeven wel verder te willen gaan met het ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.