Uitspraak 23-007 Medezeggenschapsregeling

Een lokale cliëntenraad wendt zich tot de LCvV vanwege het reeds invoeren van een nieuwe medezeggenschapsregeling voor alle overige raden en de CCR van de instelling. De lokale raad heeft de nietigheid van dat besluit ingeroepen omdat hij niet had ingestemd.
In reactie op het verzoek vraagt de zorginstelling de LCvV om vervangende toestemming om het reglement ook voor betreffende lokale raad te gaan vaststellen.


Oordeel LCvV: Het is toegestaan om een regeling voor overige raden, die er wel mee hebben ingestemd, reeds vast te stellen. De ingeroepen nietigheid heeft geen effect aangezien het vaststellingsbesluit niet van toepassing was op de betreffende clientenraad; aan deze had de instelling laten weten dat het oude convenant van toepassing zou blijven totdat er vervangende toestemming van de LCvV zou zijn. De commissie is kritisch over deze aanpak van de instelling maar acht die niet in strijd met de wet.


De inhoudelijke argumenten om geen instemming te verlenen vindt de LCvV niet redelijk; de lokale raad vindt dat álle lokale raden in de CCR vertegenwoordigd zouden moeten zijn. De LCvV oordeelt dat een lokale raad, dus ook verzoeker, deelname in de CCR via een clusterraad kan bewerkstelligen. Dat het enquêterecht in deze organisatie bij de CCR belegd is, acht de LCvV zonder nadere concrete onderbouwing van de verzoeker ook niet per definitie onredelijk.

Aanmaakdatum: 21-04-2023

Gerelateerde documenten

Uitspraak 12-004 Aanstelling teammanager
Uitspraak 12-004 Aanstelling teammanager
Een besluit tot aanstelling van een teammanager kan in redelijkheid genomen worden wanneer de cliëntenraad ruim voor de aanstellingsdatum een kennismakingsgesprek met de beoogde kandidaat kan houden en voorafgaand aan dit gesprek voldoende informatie wordt verstrekt over de vacature en de kandidaat. Toezending van vacaturetekst, functieomschrijving, sollicitatiebrief en ..
Uitspraak 22-006 Vaststellen medezeggenschapsregeling
Uitspraak 22-006 Vaststellen medezeggenschapsregeling
Drie cliëntenraden zijn het niet eens met een nieuwe medezeggenschapsregeling. Ze zijn niet bij het totstandkomingstraject betrokken geweest en hetgeen zij in de instemmingsprocedure naar voren hebben gebracht is niet allemaal overgenomen door de instelling. 
 
De commissie deelt de algemene zorg van deze raden dat de ..
Uitspraak 09-006 Verhuiskostenregeling / Geen nietigheid ingeroepen
Uitspraak 09-006 Verhuiskostenregeling / Geen nietigheid ingeroepen

De zorgaanbieder heeft een verhuiskostenregeling vastgesteld die van toepassing is op bewoners van een appartementencomplex die willen verhuizen naar een nieuw woonzorgcentrum. Het betreft bewoners die voorheen in het verzorgingshuis woonden waarvoor het nieuwe woonzorgcentrum in de plaats is gekomen. Het sociaal plan is op hen niet van toepassing ..

Uitspraak 22-015 Geschil tussen cliëntenraden
Uitspraak 22-015 Geschil tussen cliëntenraden

Tussen (de voorzitters van) twee clientenraden is een onderling geschil ontstaan. Een van de raden verwijt de bestuursvoorzitter in reactie op dit geschil niet redellijk danwel niet zorgvuldig te hebben opgetreden.

De commissie constateert dat de medezeggenschapsregeling voor deze organisatie geen regeling bevat over hoe te handelen bij onderlinge/interne fricties ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.