Uitspraak 07-004 Samenstelling cliëntenraad

Deze uitspraak heeft betrekking op een organisatie die na een fusie tot stand is gekomen. De fusiepartners hadden de medezeggenschap van cliënten verschillend geregeld. De raad van bestuur wil nu de verschillende regelingen van de samenstelling van de cliëntenraden harmoniseren. Met het oog daarop heeft de raad van bestuur zich voorgenomen de verschillende regelingen van de samenstelling van cliëntenraden zo te veranderen dat in principe alleen cliënten zitting kunnen nemen in een cliëntenraad. De raad van bestuur heeft de centrale cliëntenraden van de fusiepartners gevraagd hierover advies uit te brengen. Eén van de centrale cliëntenraden adviseert negatief. De raad van bestuur vraagt de LCvV te beoordelen of hij het besluit niettemin in redelijkheid kan nemen.

De LCvV oordeelt dat de adviesprocedure die de raad van bestuur en de centrale cliëntenraad hebben gevolgd niet de basis kan zijn voor een besluit tot wijziging van de regelingen van de samenstelling van de locale cliëntenraden. De LCvV baseert dit op het reglement van de centrale cliëntenraad, dat expliciet bepaalt dat de locale cliëntenraden hun bevoegdheid om verzwaard advies uit te brengen over de regeling van hun samenstelling niet hebben overgedragen aan de centrale cliëntenraad. Een besluit tot wijziging van de samenstelling van een cliëntenraad kan daarom binnen deze organisatie alleen genomen worden op basis van een op de betreffende locatie toegesneden voorgenomen besluit en nadat met de betreffende cliëntenraad de wettelijke adviesprocedure is doorlopen.

De LCvV gaat in deze uitspraak tevens in op de vraag wat de gevolgen zijn voor niet-cliënten als een instellingsbesluit wordt gewijzigd in die zin dat in het vervolg alleen cliënten gekozen kunnen worden tot lid van de cliëntenraad. Zo'n wijziging kan in het algemeen pas geëffectueerd worden nadat de zittingstermijn van de niet-cliënten is verlopen.

Aanmaakdatum: 17-08-2007

Gerelateerde documenten

Uitspraak 22-005 Vaststellen medezeggenschapsregeling
Uitspraak 22-005 Vaststellen medezeggenschapsregeling

Een zorginstelling en lokale cliëntenraad worden het over enkele bepalingen in de nieuwe medezeggenschapsregeling niet eens.

De LCvV oordeelt dat het ondertekenen van de nieuwe regeling door alleen de CR-voorzitter de raad als geheel zal binden. Indien de zorginstelling aanvullende afspraken met cliëntenraadsleden, bijvoorbeeld over hun vergoeding, in een overeenkomst ..

Uitspraak 23-007 Medezeggenschapsregeling
Uitspraak 23-007 Medezeggenschapsregeling

Een lokale cliëntenraad wendt zich tot de LCvV vanwege het reeds invoeren van een nieuwe medezeggenschapsregeling voor alle overige raden en de CCR van de instelling. De lokale raad heeft de nietigheid van dat besluit ingeroepen omdat hij niet had ingestemd.
In reactie op het verzoek vraagt de zorginstelling ..

Uitspraak 17-004 Opheffing van een lokale cliëntenraad
Uitspraak 17-004 Opheffing van een lokale cliëntenraad

Een zorgaanbieder besluit dat een lokale cliëntenraad wordt opgeheven en dat daarvoor in de plaats een bewonerscommissie ingesteld zal worden. Deze cliëntenraad is het niet eens met dit besluit en legt de zaak ter beoordeling voor aan de LCvV. Zorgaanbieder voert aan dat de lokale raad niet meer past ..

Uitspraak 09-006 Verhuiskostenregeling / Geen nietigheid ingeroepen
Uitspraak 09-006 Verhuiskostenregeling / Geen nietigheid ingeroepen

De zorgaanbieder heeft een verhuiskostenregeling vastgesteld die van toepassing is op bewoners van een appartementencomplex die willen verhuizen naar een nieuw woonzorgcentrum. Het betreft bewoners die voorheen in het verzorgingshuis woonden waarvoor het nieuwe woonzorgcentrum in de plaats is gekomen. Het sociaal plan is op hen niet van toepassing ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.