Uitspraak 07-004 Samenstelling cliëntenraad

Deze uitspraak heeft betrekking op een organisatie die na een fusie tot stand is gekomen. De fusiepartners hadden de medezeggenschap van cliënten verschillend geregeld. De raad van bestuur wil nu de verschillende regelingen van de samenstelling van de cliëntenraden harmoniseren. Met het oog daarop heeft de raad van bestuur zich voorgenomen de verschillende regelingen van de samenstelling van cliëntenraden zo te veranderen dat in principe alleen cliënten zitting kunnen nemen in een cliëntenraad. De raad van bestuur heeft de centrale cliëntenraden van de fusiepartners gevraagd hierover advies uit te brengen. Eén van de centrale cliëntenraden adviseert negatief. De raad van bestuur vraagt de LCvV te beoordelen of hij het besluit niettemin in redelijkheid kan nemen.

De LCvV oordeelt dat de adviesprocedure die de raad van bestuur en de centrale cliëntenraad hebben gevolgd niet de basis kan zijn voor een besluit tot wijziging van de regelingen van de samenstelling van de locale cliëntenraden. De LCvV baseert dit op het reglement van de centrale cliëntenraad, dat expliciet bepaalt dat de locale cliëntenraden hun bevoegdheid om verzwaard advies uit te brengen over de regeling van hun samenstelling niet hebben overgedragen aan de centrale cliëntenraad. Een besluit tot wijziging van de samenstelling van een cliëntenraad kan daarom binnen deze organisatie alleen genomen worden op basis van een op de betreffende locatie toegesneden voorgenomen besluit en nadat met de betreffende cliëntenraad de wettelijke adviesprocedure is doorlopen.

De LCvV gaat in deze uitspraak tevens in op de vraag wat de gevolgen zijn voor niet-cliënten als een instellingsbesluit wordt gewijzigd in die zin dat in het vervolg alleen cliënten gekozen kunnen worden tot lid van de cliëntenraad. Zo'n wijziging kan in het algemeen pas geëffectueerd worden nadat de zittingstermijn van de niet-cliënten is verlopen.

Aanmaakdatum: 17-08-2007

Gerelateerde documenten

Uitspraak 13-001 Opzegging samenwerking voorzitter cliëntenraad
Uitspraak 13-001 Opzegging samenwerking voorzitter cliëntenraad

Een zorgaanbieder kan een cliëntenraadslid niet schorsen of ontslaan wanneer een reglement of samenwerkingsovereenkomst hier geen formele mogelijkheden toe biedt en inhoudelijk evenmin is gebleken van zwaarwegende redenen of andere rechtvaardigingsgrond om aldus te handelen. 

Uitspraak 21-002 Afwijken van een veldnorm
Uitspraak 21-002 Afwijken van een veldnorm

Een zorginstelling lukt het sinds 2017 niet meer om voor een groep cliënten die in het kader van verslavingszorg medische heroïne verstrekt krijgt, de avondverstrekking zoals de veldnorm voorschrijft, organisatorisch nog rond te krijgen.  Er wordt -eerst op tijdelijke basis en eind 2019 definitief- gekozen om de avondverstrekking te ..

Uitspraak 11-002 Herinrichting medezeggenschap na fusie en wijziging bij uitgave cliëntenblad
Uitspraak 11-002 Herinrichting medezeggenschap na fusie en wijziging bij uitgave cliëntenblad

Zorgaanbieder krijgt van twee centrale cliëntenraden geen positief advies over het vaststellen en invoeren van een nieuw reglement ex art. 2 lid 2 WMCZ. Nu blijkt dat geen sprake zal zijn van een wezenlijke verandering in de structuur en medezeggenschapsverdeling ten opzichte van de situatie voor fusie, acht de ..

Uitspraak 19-004 Uniforme regelingen
Uitspraak 19-004 Uniforme regelingen

Een uit fusie ontstane zorgaanbieder heeft voor alle cliëntenraden een nieuw uniform medezeggenschapsreglement en een uniforme faciliteitenregeling opgesteld. Vijftien van de cliëntenraden hebben tegen bepaalde artikelen in die nieuwe regelingen bezwaar en de zorgaanbieder vraagt de LCvV te beoordelen of hij de uniforme regelingen inclusief die bepalingen in redelijkheid ..