Uitspraak 22-019 Maaltijdvoorziening, bevoegdheidsverdeling

Een lokale cliëntenraad is al langere tijd niet tevreden over de werkrelatie met het bestuur van de instelling. Ter zitting blijkt dat er ook sprake is een vertrouwens- en samenwerkingsprobleem met de CCR. De lokale raad heeft het gevoel niet altijd tijdig of juiste wijze betrokken te worden. Het convenant op basis waarvan nog gewerkt wordt zolang er geen nieuwe medezeggenschapsregeling is, wordt door de raad niet erkend. Dit was reden om nietigheid in te roepen tegen de vaststelling van een nieuw beleid voor de maaltijdvoorziening.

De commissie oordeelt dat de raad de stellingen niet met concrete en overtuigende voorbeelden heeft onderbouwd en dat met betrekking tot het maaltijdenbeleid de CCR instemmingsbevoegdheid had.

Aanmaakdatum: 15-12-2022

Gerelateerde documenten

Uitspraak 20-007 LCvV niet bevoegd
Uitspraak 20-007 LCvV niet bevoegd

Een zorgorganisatie verzoekt wegen verstoorde samenwerking en diverse geschilpunten te bemiddelen en instemming te verlenen voor het besluit tot aanstelling van een ambtelijk ondersteuner voor de cliëntenraad en het besluit tot vaststelling van een nieuwe op de Wmcz2018 gebaseerde medezeggenschapsregeling.  Ook wordt verzocht een voorlopige voorziening te treffen die ..

Uitspraak 21-007 Medezeggenschapsreglement
Uitspraak 21-007 Medezeggenschapsreglement

Een werkgroep die is ingesteld om een nieuw medezeggenschapsreglement op te stellen is geen partij die bevoegd is om - bij gebrek aan overeenstemming over (een deel van) het reglement- een geschil aan de LCvV voor te leggen. De commissie reflecteert naar aanleiding van het voorgelegde geschil op de ..

Uitspraak 21-003 Voorvraag bevoegdheid LCvV, nieuwe feiten
Uitspraak 21-003 Voorvraag bevoegdheid LCvV, nieuwe feiten

Een zorginstelling legt een verzoek aan de LCvV voor waarbij de clientenraad de bevoegdheid van de commissie betwist. In een eerdere zaak (20-007) verklaarde de commissie zich niet bevoegd op grond van het toenmalige reglement. Inmiddels is er een nieuw reglement waarin die bevoegheid wel is opgenomen. Clientenraad ..

Uitspraak 23-001 Vervangende toestemming nieuwe medezeggenschapsregeling
Uitspraak 23-001 Vervangende toestemming nieuwe medezeggenschapsregeling

Een lokale cliëntenraad stemt niet in met een nieuwe medezeggenschapsregeling. Er heeft al lang en breed overleg over deze regeling plaatsgevonden en er is ook al een eerdere procedure bij de LCvV over gevoerd. De lokale raad stemt als enige nog niet in met de regeling vanwege de reglementsbepaling ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.