Uitspraak 22-006 Vaststellen medezeggenschapsregeling

Drie cliëntenraden zijn het niet eens met een nieuwe medezeggenschapsregeling. Ze zijn niet bij het totstandkomingstraject betrokken geweest en hetgeen zij in de instemmingsprocedure naar voren hebben gebracht is niet allemaal overgenomen door de instelling. 
 
De commissie deelt de algemene zorg van deze raden dat de nieuwe regeling een zeer ingrijpende wijziging (feitelijk een volledige reorganisatie van de cliëntmedezeggenschap) inhoudt en ten koste zal kunnen gaan van goed functionerende raden en ziet onvoldoende waarborgen waarmee dat voorkomen of opgevangen kan worden. Dit op zichzelf is voor de LCvV al voldoende reden om geen vervangende toestemming te geven voor vaststelling van de voorgestelde uniforme medezeggenschapsregeling. 
 
Om partijen verder te helpen in de te hervatten instemmingsprocedure worden afzonderlijk aangedragen thema’s ook beoordeeld. Het verplicht opdelen van een raad in een deelraad cliënten en een deelraad vertegenwoordigers met toekenning van advies- en instemmingsrecht alleen aan de deelraad cliënten, acht de commissie niet voor alle locaties aangewezen. Ook constateert de LCvV  dat er wel voor gezorgd zal moeten worden dat de CCR in de toekomst verbinding houdt met de lokale raden.
Aanmaakdatum: 19-04-2022

Gerelateerde documenten

Uitspraak 11-002 Herinrichting medezeggenschap na fusie en wijziging bij uitgave cliëntenblad
Uitspraak 11-002 Herinrichting medezeggenschap na fusie en wijziging bij uitgave cliëntenblad

Zorgaanbieder krijgt van twee centrale cliëntenraden geen positief advies over het vaststellen en invoeren van een nieuw reglement ex art. 2 lid 2 WMCZ. Nu blijkt dat geen sprake zal zijn van een wezenlijke verandering in de structuur en medezeggenschapsverdeling ten opzichte van de situatie voor fusie, acht de ..

Uitspraak 22-019 Maaltijdvoorziening, bevoegdheidsverdeling
Uitspraak 22-019 Maaltijdvoorziening, bevoegdheidsverdeling

Een lokale cliëntenraad is al langere tijd niet tevreden over de werkrelatie met het bestuur van de instelling. Ter zitting blijkt dat er ook sprake is een vertrouwens- en samenwerkingsprobleem met de CCR. De lokale raad heeft het gevoel niet altijd tijdig of juiste wijze betrokken te worden. Het ..

Uitspraak 23-006 Verzoek herziening
Uitspraak 23-006 Verzoek herziening

Twee voormalig adviseurs van een clientenraad die thans niet meer bestaat verzoeken de LCvV opnieuw naar een aantal onderwerpen te kijken en om een eerdere niet bevoegdheidsverklaring te herzien.

De voorzitter van de LCvV oordeelt (opnieuw) dat de commissie niet bevoegd is en dat de verzoekers zich tot de Ondernemingskamer ..

Uitspraak 21-007 Medezeggenschapsreglement
Uitspraak 21-007 Medezeggenschapsreglement

Een werkgroep die is ingesteld om een nieuw medezeggenschapsreglement op te stellen is geen partij die bevoegd is om - bij gebrek aan overeenstemming over (een deel van) het reglement- een geschil aan de LCvV voor te leggen. De commissie reflecteert naar aanleiding van het voorgelegde geschil op de ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.