Uitspraak 23-006 Verzoek herziening

Twee voormalig adviseurs van een clientenraad die thans niet meer bestaat verzoeken de LCvV opnieuw naar een aantal onderwerpen te kijken en om een eerdere niet bevoegdheidsverklaring te herzien.

De voorzitter van de LCvV oordeelt (opnieuw) dat de commissie niet bevoegd is en dat de verzoekers zich tot de Ondernemingskamer dienen te wenden als zij het niet met dat oordeel eens zijn.

Aanmaakdatum: 13-04-2023

Gerelateerde documenten

Uitspraak 22-006 Vaststellen medezeggenschapsregeling
Uitspraak 22-006 Vaststellen medezeggenschapsregeling
Drie cliëntenraden zijn het niet eens met een nieuwe medezeggenschapsregeling. Ze zijn niet bij het totstandkomingstraject betrokken geweest en hetgeen zij in de instemmingsprocedure naar voren hebben gebracht is niet allemaal overgenomen door de instelling. 
 
De commissie deelt de algemene zorg van deze raden dat de ..
Uitspraak 23 011 Vaststellen medezeggenschapsreglement
Uitspraak 23 011 Vaststellen medezeggenschapsreglement

Een lokale clientenraad stemt niet in met de nieuwe (uniforme) medezeggenschapsregeling. De bezwaren van de raad komen voort uit een gebrek aan vertrouwen in- en samenwerkingsprobleem met, de CCR, en zijn niet tegen de regeling als zodanig gericht. De zorginstelling acht het niet werkbaar wanneer deze lokale raad zich ..

Uitspraak 20-007 LCvV niet bevoegd
Uitspraak 20-007 LCvV niet bevoegd

Een zorgorganisatie verzoekt wegen verstoorde samenwerking en diverse geschilpunten te bemiddelen en instemming te verlenen voor het besluit tot aanstelling van een ambtelijk ondersteuner voor de cliëntenraad en het besluit tot vaststelling van een nieuwe op de Wmcz2018 gebaseerde medezeggenschapsregeling.  Ook wordt verzocht een voorlopige voorziening te treffen die ..

Uitspraak 22-004 Medezeggenschapsregeling
Uitspraak 22-004 Medezeggenschapsregeling

Bij een grote zorgorganisatie stemmen 2 van de 25 lokale raden niet in met de nieuwe medezeggenschapsregelingen.

De LCvV vindt het onthouden van instemming door deze raden niet onredelijk en geeft geen vervangende toestemming. Een zwaarwegend belang bij vaststelling van het betreffende reglement is niet aangetoond. Geadviseerd wordt om de ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.