Uitspraak 21-011 Representatieve delegatie

Drie verzoekers stellen dat de huidige cliëntenraad van een zorginstelling dient te worden ontbonden. Zij beschouwen zichzelf als representatief te achten delegatie van cliënten of hun vertegenwoordigers ex art. 13 lid 6 Wmcz2018. De zorginstelling bestrijdt dat en bestijdt daarmee ook de bevoegdheid van de commissie.

De LCvV oordeelt dat  dat er in dit geval voldoende feiten en omstandigheden wijzen op de benodigde representativiteit van verzoekers. Verzoekers blijken in het recente verleden directe eigen ervaring met de zorgverlening van deze instelling te hebben opgedaan. Zij hebben aantoonbaar in die rol laten zien betrokken te zijn en te hechten aan goede medezeggenschap. Ook hebben zij gepoogd toe te treden tot de huidige raad maar werden niet (meer) toegelaten (twee verzoekers) of kozen ervoor (1 verzoeker) er vanaf te zien. Dit blijkt ook bij andere kandidaten te zijn voorgekomen. De huidige raad bestaat daarbij al langere tijd uit twee personen hetgeen volgens het reglement onder het minimum is.

De commissie verklaart zich bevoegd om van dit verzoek kennis te nemen en houdt de beoordeling van het verzoek of ontbinding van de huidige raad noodzakelijk is aan.

Aanmaakdatum: 21-12-2021

Gerelateerde documenten

Uitspraak 08-001 Verzwaard adviesrecht bij benoeming hoofden units
Uitspraak 08-001 Verzwaard adviesrecht bij benoeming hoofden units

Deze uitspraak heeft betrekking op een geschil tussen een zorgaanbieder en een verwantenraad. Het geschil gaat over de vraag of de zorgaanbieder de verwantenraad gelegenheid moet geven om verzwaard advies uit te brengen over de benoeming van de hoofden van drie units. Eén van de units verleent ambulante zorg, ..

Uitspraak 07-004 Samenstelling cliëntenraad
Uitspraak 07-004 Samenstelling cliëntenraad

Deze uitspraak heeft betrekking op een organisatie die na een fusie tot stand is gekomen. De fusiepartners hadden de medezeggenschap van cliënten verschillend geregeld. De raad van bestuur wil nu de verschillende regelingen van de samenstelling van de cliëntenraden harmoniseren. Met het oog daarop heeft de raad van bestuur ..

Uitspraak 15-006 Beperking kring van voor cliëntenraadslidmaatschap verkiesbare personen
Uitspraak 15-006 Beperking kring van voor cliëntenraadslidmaatschap verkiesbare personen

Een na fusie ontstane zorgaanbieder wil de medezeggenschapsstructuur opnieuw inrichten. De twee cliëntenraden van rechtsvoorgangers worden hierbij betrokken door gemandateerde afvaardiging  vanuit deze raden in een tijdelijke commissie en in een werkgroep. Deze commissie adviseert positief over een nieuwe structuur en een nieuw reglement. In het nieuwe reglement wordt ..

Uitspraak 22-003 Commissie niet bevoegd
Uitspraak 22-003 Commissie niet bevoegd

Een voormalig clientenraadslid is het er niet mee eens dat zijn lidmaatschap aan de raad is beëindigd en stelt dat niet op alle locaties waar dat moet een raad is ingesteld.

De LCvV is niet bevoegd om hier een oordeel over te geven.

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.