Uitspraak 21-011 Representatieve delegatie

Drie verzoekers stellen dat de huidige cliëntenraad van een zorginstelling dient te worden ontbonden. Zij beschouwen zichzelf als representatief te achten delegatie van cliënten of hun vertegenwoordigers ex art. 13 lid 6 Wmcz2018. De zorginstelling bestrijdt dat en bestijdt daarmee ook de bevoegdheid van de commissie.

De LCvV oordeelt dat  dat er in dit geval voldoende feiten en omstandigheden wijzen op de benodigde representativiteit van verzoekers. Verzoekers blijken in het recente verleden directe eigen ervaring met de zorgverlening van deze instelling te hebben opgedaan. Zij hebben aantoonbaar in die rol laten zien betrokken te zijn en te hechten aan goede medezeggenschap. Ook hebben zij gepoogd toe te treden tot de huidige raad maar werden niet (meer) toegelaten (twee verzoekers) of kozen ervoor (1 verzoeker) er vanaf te zien. Dit blijkt ook bij andere kandidaten te zijn voorgekomen. De huidige raad bestaat daarbij al langere tijd uit twee personen hetgeen volgens het reglement onder het minimum is.

De commissie verklaart zich bevoegd om van dit verzoek kennis te nemen en houdt de beoordeling van het verzoek of ontbinding van de huidige raad noodzakelijk is aan.

Aanmaakdatum: 21-12-2021

Gerelateerde documenten

Uitspraak 18-001 Proeftijd nieuwe leden cliëntenraad
Uitspraak 18-001 Proeftijd nieuwe leden cliëntenraad

Een zorgaanbieder besluit niet verder te gaan met drie nieuwe leden van een cliëntenraad na afloop van hun proefperiode van een half jaar. Deze leden stellen dat de argumenten die zorgaanbieder aan het besluit ten grondslag legt niet kloppen en dat de opzegging onzorgvuldig is verlopen. De zorgaanbieder stelt ..

Uitspraak 20-003 Ontbinden en vervangen van een centrale cliëntenraad
Uitspraak 20-003 Ontbinden en vervangen van een centrale cliëntenraad

Een zorgaanbieder verzoekt de LCvV te beoordelen of het voorgenomen besluit om de centrale cliëntenraad te ontbinden en met de lokale raden te gaan zorgen voor vervanging, in redelijkheid genomen kan worden. De CCR verzet zich tegen dit besluit en tegen het voorleggen hiervan aan de LCvV. 

De voorzitter van ..

Uitspraak 10-004 Bewoners aanleunwoningen als kiesgroep voor clientenraad
Uitspraak 10-004 Bewoners aanleunwoningen als kiesgroep voor clientenraad

Een zorgaanbieder kan onder bepaalde omstandigheden in redelijkheid besluiten zijn reglement en samenwerkingsovereenkomst aldus aan te passen dat bewoners van de aanleunwoningen die naast het zorgcentrum gelegen zijn, niet langer als kiesgroep zijn opgenomen. Van belang is daarbij of deze groep bij dit besluit betrokken is en hier (overwegend) ..

Uitspraak 21-005 Aspirant-lidmaatschap cliëntenraad
Uitspraak 21-005 Aspirant-lidmaatschap cliëntenraad

Een besluit van de Raad van Bestuur om het aspirant-lidmaatschap van 2 personen te beëindigen en van 1 persoon te verlengen, wordt door de LCvV vernietigd. Er is voor de locatie geen reglement waaraan de afspraken omtrent (aspirant)lidmaatschap getoetst kunnen worden en er zijn ook geen concrete voorwaarden of ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.