Uitspraak 15-006 Beperking kring van voor cliëntenraadslidmaatschap verkiesbare personen

Een na fusie ontstane zorgaanbieder wil de medezeggenschapsstructuur opnieuw inrichten. De twee cliëntenraden van rechtsvoorgangers worden hierbij betrokken door gemandateerde afvaardiging  vanuit deze raden in een tijdelijke commissie en in een werkgroep. Deze commissie adviseert positief over een nieuwe structuur en een nieuw reglement. In het nieuwe reglement wordt uitgesloten dat personen die bestuurslid zijn van een familievereniging tegelijk cliëntenraadslid kunnen zijn of worden. Ondanks dat er al rechtsgeldig positief advies is gegeven over deze regeling door de gemandateerde commissie, is een van de zittende cliëntenraden is het met die beperkende bepaling (achteraf) niet eens. Zorgaanbieder vraagt zorgvuldigheidshalve aan de LCvV een uitspraak te doen over die bepaling. 

De LCvV oordeelt dat deze beperking niet onredelijk is omdat er in zo'n situatie, zeker als een bestuur van de familievereniging voltallig samenvalt met een cliëntenraad,  sprake kan zijn van tegenstrijdige belangen en van frictie tussen de vigerende wettelijke kaders voor een vereniging (boek 2 afdeling 2 van het BW) en de regels voor de cliëntmedezeggenschap uit de Wmcz.

Aanmaakdatum: 10-08-2015

Gerelateerde documenten

Uitspraak 11-003 Vrijwilligers als lid van een cliëntenraad
Uitspraak 11-003 Vrijwilligers als lid van een cliëntenraad

Een zorgaanbieder kan in redelijkheid besluiten een bepaling in het art. 2 tweede lid sub aWMCZ reglement op te nemen die vrijwilligers (onbezoldigd medewerkers) uitsluit van cliëntenraadslidmaatschap. Dit omdat betreffende vrijwilligers in vergelijkbare relatie tot zorgaanbieder staan als betaalde medewerkers en waardoor conflict van plichten of belangenverstrengeling niet denkbeeldig is. 

Uitspraak 14-003 Medezeggenschapsgeschil na faillissement, reikwijdte van de WMCZ in een vennootschapsconstructie
Uitspraak 14-003 Medezeggenschapsgeschil na faillissement, reikwijdte van de WMCZ in een vennootschapsconstructie

Een grote aanbieder van zorg aan verstandelijk gehandicapten gaat failliet. De zorg aan jeugd en volwassenen wordt vervolgens door verschillende partijen overgenomen. De volwassenenzorg wordt voortaan verleend door een nieuwe, speciaal hiervoor in het leven geroepen besloten vennootschap. Deze vennootschap beschikt over een WTZi toelating en is eigendom van ..

Uitspraak 07-004 Samenstelling cliëntenraad
Uitspraak 07-004 Samenstelling cliëntenraad

Deze uitspraak heeft betrekking op een organisatie die na een fusie tot stand is gekomen. De fusiepartners hadden de medezeggenschap van cliënten verschillend geregeld. De raad van bestuur wil nu de verschillende regelingen van de samenstelling van de cliëntenraden harmoniseren. Met het oog daarop heeft de raad van bestuur ..

Uitspraak 11-002 Herinrichting medezeggenschap na fusie en wijziging bij uitgave cliëntenblad
Uitspraak 11-002 Herinrichting medezeggenschap na fusie en wijziging bij uitgave cliëntenblad

Zorgaanbieder krijgt van twee centrale cliëntenraden geen positief advies over het vaststellen en invoeren van een nieuw reglement ex art. 2 lid 2 WMCZ. Nu blijkt dat geen sprake zal zijn van een wezenlijke verandering in de structuur en medezeggenschapsverdeling ten opzichte van de situatie voor fusie, acht de ..