Uitspraak 21-009 Commissie niet bevoegd

De commissie is niet bevoegd een uitspraak te doen op een verzoek dat niet afkomstig is van een cliëntenraad. Bemiddeling kan alleen als alle betrokken partijen daarmee instemmen.

Aanmaakdatum: 13-09-2021

Gerelateerde documenten

Uitspraak 08-001 Verzwaard adviesrecht bij benoeming hoofden units
Uitspraak 08-001 Verzwaard adviesrecht bij benoeming hoofden units

Deze uitspraak heeft betrekking op een geschil tussen een zorgaanbieder en een verwantenraad. Het geschil gaat over de vraag of de zorgaanbieder de verwantenraad gelegenheid moet geven om verzwaard advies uit te brengen over de benoeming van de hoofden van drie units. Eén van de units verleent ambulante zorg, ..

Uitspraak 15-006 Beperking kring van voor cliëntenraadslidmaatschap verkiesbare personen
Uitspraak 15-006 Beperking kring van voor cliëntenraadslidmaatschap verkiesbare personen

Een na fusie ontstane zorgaanbieder wil de medezeggenschapsstructuur opnieuw inrichten. De twee cliëntenraden van rechtsvoorgangers worden hierbij betrokken door gemandateerde afvaardiging  vanuit deze raden in een tijdelijke commissie en in een werkgroep. Deze commissie adviseert positief over een nieuwe structuur en een nieuw reglement. In het nieuwe reglement wordt ..

Uitspraak 10-004 Bewoners aanleunwoningen als kiesgroep voor clientenraad
Uitspraak 10-004 Bewoners aanleunwoningen als kiesgroep voor clientenraad

Een zorgaanbieder kan onder bepaalde omstandigheden in redelijkheid besluiten zijn reglement en samenwerkingsovereenkomst aldus aan te passen dat bewoners van de aanleunwoningen die naast het zorgcentrum gelegen zijn, niet langer als kiesgroep zijn opgenomen. Van belang is daarbij of deze groep bij dit besluit betrokken is en hier (overwegend) ..

Uitspraak 21-003 Voorvraag bevoegdheid LCvV, nieuwe feiten
Uitspraak 21-003 Voorvraag bevoegdheid LCvV, nieuwe feiten

Een zorginstelling legt een verzoek aan de LCvV voor waarbij de clientenraad de bevoegdheid van de commissie betwist. In een eerdere zaak (20-007) verklaarde de commissie zich niet bevoegd op grond van het toenmalige reglement. Inmiddels is er een nieuw reglement waarin die bevoegheid wel is opgenomen. Clientenraad ..