Uitspraak 20-002 Naleving en wijziging van medezeggenschapsreglementen - spoedprocedure

Een lokale cliëntenraad vraagt de LCvV bij voorlopige voorziening te bepalen dat de zorgaanbieder verkiezingen zal uitschrijven voor alle lokale raden binnen de organisatie. De lokale raad stelt dat de huidige raden niet conform de voorschriften uit de reglementen van 2009 zijn ingericht, dat er diverse personen zitting in hebben die geen cliëntvertegenwoordiger (meer) zijn en dat dergelijke personen ook niet afgevaardigd kunnen worden in de CCR. De huidige CCR voorzitter kan volgens de lokale raad om die reden ook niet aanblijven. Pas nadat er verkiezingen zijn gehouden en de raden opnieuw zijn gevormd kan de zorgaanbieder volgens de verzoekende raad advies gaan vragen over een nieuwe medezeggenschapsregeling. De zorgaanbieder en de CCR geven in het verweer aan dat er een reglementaanpassing heeft plaatsgehad waardoor de CCR voorzitter wel legitiem aangesteld is. De prioriteit moet volgens hen bij nieuwe reglementen liggen en niet bij verkiezingen houden. Dat laatste is nog nooit eerder gedaan en staat ook niet meer in de voorgenomen nieuwe regeling.

De LCvV voorzitter oordeelt dat een spoedeisend belang aanwezig is omdat de adviesaanvraag is gedaan in een periode waarin raden (wegens corona-maatregelen) zeer beperkt zijn in hun mogelijkheden om te vergaderen en nog niet actief gefaciliteerd worden in (digitale) alternatieven. Hiervoor moet een voorziening getroffen worden. De LCvV voorzitter acht verder verkiezingen niet aangewezen maar geeft wel aandachtspunten (te treffen voorzieningen) mee voor het reglementswijzigingstraject en de al doorgevoerde bepalingen aangaande de CCR voorzitter.

Aanmaakdatum: 05-05-2020

Gerelateerde documenten

Uitspraak 09-004 Instelling centrale cliëntenraad
Uitspraak 09-004 Instelling centrale cliëntenraad

De zorgaanbieder heeft, zonder overleg met de lokale cliëntenraden, een centrale cliëntenraad ingesteld. De leden van de centrale cliëntenraad zijn benoemd door de zorgaanbieder. Het overleg over locatieoverstijgende onderwerpen voert de zorgaanbieder met de centrale cliëntenraad. Eén van de lokale cliëntenraden stelt zich op het standpunt dat hij geen ..

Uitspraak 21-010 Verzoek (spoed) aanpassing websiteinformatie
Uitspraak 21-010 Verzoek (spoed) aanpassing websiteinformatie

Drie verzoekers stellen dat de huidige cliëntenraad van een zorginstelling dient te worden ontbonden en vervangen door een raad waarin zij zelf zitting hebben. Voorafgaand aan de behandeling van dat verzoek willen zij dat bepaalde informatie over de cliëntenraad van de website van de zorginstelling verwijderd wordt. De zorginstelling ..

Uitspraak 14-003 Medezeggenschapsgeschil na faillissement, reikwijdte van de WMCZ in een vennootschapsconstructie
Uitspraak 14-003 Medezeggenschapsgeschil na faillissement, reikwijdte van de WMCZ in een vennootschapsconstructie

Een grote aanbieder van zorg aan verstandelijk gehandicapten gaat failliet. De zorg aan jeugd en volwassenen wordt vervolgens door verschillende partijen overgenomen. De volwassenenzorg wordt voortaan verleend door een nieuwe, speciaal hiervoor in het leven geroepen besloten vennootschap. Deze vennootschap beschikt over een WTZi toelating en is eigendom van ..

Uitspraak 19-009 Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht
Uitspraak 19-009 Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van een zorgaanbieder heeft het voornemen een nieuwe voorzitter te werven vanwege het aftreden van de huidige RvT voorzitter. Daarbij wil de Raad van Toezicht ook overgaan tot uitbreiding van het aantal leden voor de RvT van drie naar vijf. De Centrale Cliëntenraad heeft over ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.