Uitspraak 19-004 Uniforme regelingen

Een uit fusie ontstane zorgaanbieder heeft voor alle cliëntenraden een nieuw uniform medezeggenschapsreglement en een uniforme faciliteitenregeling opgesteld. Vijftien van de cliëntenraden hebben tegen bepaalde artikelen in die nieuwe regelingen bezwaar en de zorgaanbieder vraagt de LCvV te beoordelen of hij de uniforme regelingen inclusief die bepalingen in redelijkheid kan vaststellen.

De LCvV oordeelt dat een uniforme regeling uit oogpunt van doelmatigheid en functionaliteit een logische keuze is. Daarbij beveelt de LCvV wel aan de uniforme regeling als modelregeling te beschouwen waarop, mits goed beargumenteerd, in specifieke situaties afwijken wel mogelijk moet zijn. Goede afbakening van het vertegenwoordigingsbereik van een raad is noodzakelijk alvorens het reglement vastgesteld kan worden.
De bepaling dat bij interne (horizontale) overplaatsing van een regiomanager er niet opnieuw advies uitgebracht kan worden acht de commissie niet redelijk.

Aanmaakdatum: 26-07-2019

Gerelateerde documenten

Uitspraak 11-005 Cliëntmedezeggenschap bij wijziging zorgaanbod
Uitspraak 11-005 Cliëntmedezeggenschap bij wijziging zorgaanbod

Wanneer de invoering van een eigen bijdrage voor een bepaalde activiteit het gevolg is van een grootschaliger beleidswijziging die alle locaties van de zorgaanbieder regardeert, en waarover conform de instellingsregeling de adviesprocedure op centraal niveau is gevolgd, kan een lokale cliëntenraad geen beroep op nietigheid van een onderdeel van ..

Uitspraak 10-004 Bewoners aanleunwoningen als kiesgroep voor clientenraad
Uitspraak 10-004 Bewoners aanleunwoningen als kiesgroep voor clientenraad

Een zorgaanbieder kan onder bepaalde omstandigheden in redelijkheid besluiten zijn reglement en samenwerkingsovereenkomst aldus aan te passen dat bewoners van de aanleunwoningen die naast het zorgcentrum gelegen zijn, niet langer als kiesgroep zijn opgenomen. Van belang is daarbij of deze groep bij dit besluit betrokken is en hier (overwegend) ..

Uitspraak 09-004 Instelling centrale cliëntenraad
Uitspraak 09-004 Instelling centrale cliëntenraad

De zorgaanbieder heeft, zonder overleg met de lokale cliëntenraden, een centrale cliëntenraad ingesteld. De leden van de centrale cliëntenraad zijn benoemd door de zorgaanbieder. Het overleg over locatieoverstijgende onderwerpen voert de zorgaanbieder met de centrale cliëntenraad. Eén van de lokale cliëntenraden stelt zich op het standpunt dat hij geen ..

Uitspraak 11-003 Vrijwilligers als lid van een cliëntenraad
Uitspraak 11-003 Vrijwilligers als lid van een cliëntenraad

Een zorgaanbieder kan in redelijkheid besluiten een bepaling in het art. 2 tweede lid sub aWMCZ reglement op te nemen die vrijwilligers (onbezoldigd medewerkers) uitsluit van cliëntenraadslidmaatschap. Dit omdat betreffende vrijwilligers in vergelijkbare relatie tot zorgaanbieder staan als betaalde medewerkers en waardoor conflict van plichten of belangenverstrengeling niet denkbeeldig is.