Uitspraak 17-004 Opheffing van een lokale cliëntenraad

Een zorgaanbieder besluit dat een lokale cliëntenraad wordt opgeheven en dat daarvoor in de plaats een bewonerscommissie ingesteld zal worden. Deze cliëntenraad is het niet eens met dit besluit en legt de zaak ter beoordeling voor aan de LCvV. Zorgaanbieder voert aan dat de lokale raad niet meer past in de medezeggenschapsstructuur die per 2015 is vernieuwd en vanwege die nieuwe structuur feitelijk ook geen bestaansgrond meer heeft. In de huidige structuur is er nog één cliëntenraad voor de hele organisaties en daarnaast zijn er bewonerscommissies. Ook heeft de zorgaanbieder er geen vertrouwen meer in dat met deze lokale raad nog goede samenwerking mogelijk is. De raad stelt daar tegenover dat tot de herinrichting in 2015 de samenwerking met de zorgaanbieder altijd goed verliep. Daarna verwaterde het contact en werd zij steeds minder serieus genomen. De lokale raad heeft steeds inspanningen verricht om goed te blijven functioneren en vindt de nieuwe situatie, waarbij er op locaties geen Wmcz rechten meer uitgeoefend kunnen worden, niet naar behoren.

De LCvV concludeert dat de herinrichting destijds is ingevoerd zonder verzwaard advies van deze lokale raad en dat zorgaanbieder aanvankelijk heeft uitgedragen dat deze lokale raad gecontinueerd kon worden. De LCvV vindt de argumenten van zorgaanbieder onvoldoende redengevend en niet overtuigend en disproportioneel in verhouding tot het besluit. De LCvV overweegt dat de zorgaanbieder inhoudelijk geen weerwoord heeft gegeven op de argumenten van verweerder ter zake van de huidige onmogelijkheid voor bewoners en/of hun familieleden om met een beroep op de Wmcz directe invloed op het beleid en met name beslissingen die de dagelijkse leefomgeving in intramurale setting raken uit te kunnen oefenen.

Het oordeel van de LCvV is dat de zorgaanbieder niet in redelijkheid heeft kunnen besluiten tot het opheffen van deze cliëntenraad.

Aanmaakdatum: 24-08-2017

Gerelateerde documenten

Uitspraak 16-002 Opheffing en vervanging van een cliëntenraad
Uitspraak 16-002 Opheffing en vervanging van een cliëntenraad

Cliëntenraad zegt het vertrouwen op in een nieuw aangestelde regiomanager en verwijt deze gedurende een jaar telkens gebrek aan kennis en kunde. De regiomanager stelt dat de cliëntenraad haar onheus bejegent en niet met haar wil samenwerken.

Zorgaanbieder besluit dat deze cliëntenraad opgeheven en vervangen dient te worden omdat hij ..

Uitspraak 15-006 Beperking kring van voor cliëntenraadslidmaatschap verkiesbare personen
Uitspraak 15-006 Beperking kring van voor cliëntenraadslidmaatschap verkiesbare personen

Een na fusie ontstane zorgaanbieder wil de medezeggenschapsstructuur opnieuw inrichten. De twee cliëntenraden van rechtsvoorgangers worden hierbij betrokken door gemandateerde afvaardiging  vanuit deze raden in een tijdelijke commissie en in een werkgroep. Deze commissie adviseert positief over een nieuwe structuur en een nieuw reglement. In het nieuwe reglement wordt ..

Uitspraak 20-003 Ontbinden en vervangen van een centrale cliëntenraad
Uitspraak 20-003 Ontbinden en vervangen van een centrale cliëntenraad

Een zorgaanbieder verzoekt de LCvV te beoordelen of het voorgenomen besluit om de centrale cliëntenraad te ontbinden en met de lokale raden te gaan zorgen voor vervanging, in redelijkheid genomen kan worden. De CCR verzet zich tegen dit besluit en tegen het voorleggen hiervan aan de LCvV. 

De voorzitter van ..

Uitspraak 19-008 Zittingstermijnen, adviesrecht invoering nieuwe medezeggenschapsstructuur, vergoeding kosten advocaat
Uitspraak 19-008 Zittingstermijnen, adviesrecht invoering nieuwe medezeggenschapsstructuur, vergoeding kosten advocaat

Een lokale cliëntenraad is het niet eens met de inhoud en wijze waarop een nieuwe medezeggenschapsstructuur bij de zorgaanbieder wordt ingevoerd waarbij een werkgroep en de centrale cliëntenraad (CCR) het voortouw hebben mogen nemen. De zorgaanbieder geeft aan te wachten op een voorstel van de werkgroep en de CCR ..