Uitspraak 11-002 Herinrichting medezeggenschap na fusie en wijziging bij uitgave cliëntenblad

Zorgaanbieder krijgt van twee centrale cliëntenraden geen positief advies over het vaststellen en invoeren van een nieuw reglement ex art. 2 lid 2 WMCZ. Nu blijkt dat geen sprake zal zijn van een wezenlijke verandering in de structuur en medezeggenschapsverdeling ten opzichte van de situatie voor fusie, acht de LCvV het geen onredelijk besluit. Er komt niet één WMCZ cliëntenraad voor de hele instelling doch formeel en materieel zal ook geregeld zijn (danwel blijven) de cliëntvertegenwoordiging op zorggroepniveau. De adviesprocedure is zorgvuldig gevolgd. Tevens bindende uitspraak over het adviesrecht bij een beleidswijziging rond een cliëntenblad.

De LCvV oordeelt dat wanneer een cliëntenraad een beperktere rol als voorheen krijgt bij de uitgave, eindredactie en budgetverantwoordelijkheid van het cliëntenblad, dit niet valt onder het bestek van art. 3 eerste lid sub l WMCZ (wijziging van een cliënten geldende regeling). 

Aanmaakdatum: 09-05-2011

Gerelateerde documenten

Uitspraak 21-004 Ongevraagd advies medezeggenschap op districtsniveau
Uitspraak 21-004 Ongevraagd advies medezeggenschap op districtsniveau

Een grote zorgorganisatie heeft bij een reorganisatie enkele jaren geleden de regio-indeling gewijzigd in een districtisindeling. De medezeggenschapsregeling is daar vervolgens niet op aangepast zodat de voormalige regioraden nu een onduidelijke status hebben. Er is nog geen op de Wmcz2018 gebaseerde nieuwe regeling vastgesteld. Zes lokale raden vinden dat ..

Uitspraak 14-001 Diverse geschillen en vastgelopen samenwerking
Uitspraak 14-001 Diverse geschillen en vastgelopen samenwerking

Een cliëntenraad verzoekt de LCvV een uitspraak te doen over groot aantal zaken waarover een meningsverschil met de zorgaanbieder bestaat.
De zorgaanbieder vraagt of het geoorloofd is wanneer hij de samenwerkingsovereenkomst met deze cliëntenraad zal opzeggen.

De LCvV heeft de voorgelegde geschilpunten bekeken en over een ..

Uitspraak 15-005 Diverse geschilpunten
Uitspraak 15-005 Diverse geschilpunten

Een cliëntenraad vraagt een uitspraak over (i) de invoering van een nieuwe medezeggenschapsstructuur, (ii) het opschorten van personele ondersteuning en (iii) het niet krijgen van gevraagde financiële informatie die hij wil ontvangen omdat er getwijfeld wordt aan juistheid van bestuur. De zorgaanbieder vraagt (iv) een uitspraak over het al ..

Uitspraak 11-005 Cliëntmedezeggenschap bij wijziging zorgaanbod
Uitspraak 11-005 Cliëntmedezeggenschap bij wijziging zorgaanbod

Wanneer de invoering van een eigen bijdrage voor een bepaalde activiteit het gevolg is van een grootschaliger beleidswijziging die alle locaties van de zorgaanbieder regardeert, en waarover conform de instellingsregeling de adviesprocedure op centraal niveau is gevolgd, kan een lokale cliëntenraad geen beroep op nietigheid van een onderdeel van ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.