Uitspraak 11-002 Herinrichting medezeggenschap na fusie en wijziging bij uitgave cliëntenblad

Zorgaanbieder krijgt van twee centrale cliëntenraden geen positief advies over het vaststellen en invoeren van een nieuw reglement ex art. 2 lid 2 WMCZ. Nu blijkt dat geen sprake zal zijn van een wezenlijke verandering in de structuur en medezeggenschapsverdeling ten opzichte van de situatie voor fusie, acht de LCvV het geen onredelijk besluit. Er komt niet één WMCZ cliëntenraad voor de hele instelling doch formeel en materieel zal ook geregeld zijn (danwel blijven) de cliëntvertegenwoordiging op zorggroepniveau. De adviesprocedure is zorgvuldig gevolgd. Tevens bindende uitspraak over het adviesrecht bij een beleidswijziging rond een cliëntenblad.

De LCvV oordeelt dat wanneer een cliëntenraad een beperktere rol als voorheen krijgt bij de uitgave, eindredactie en budgetverantwoordelijkheid van het cliëntenblad, dit niet valt onder het bestek van art. 3 eerste lid sub l WMCZ (wijziging van een cliënten geldende regeling). 

Aanmaakdatum: 09-05-2011

Gerelateerde documenten

Uitspraak 14-003 Medezeggenschapsgeschil na faillissement, reikwijdte van de WMCZ in een vennootschapsconstructie
Uitspraak 14-003 Medezeggenschapsgeschil na faillissement, reikwijdte van de WMCZ in een vennootschapsconstructie

Een grote aanbieder van zorg aan verstandelijk gehandicapten gaat failliet. De zorg aan jeugd en volwassenen wordt vervolgens door verschillende partijen overgenomen. De volwassenenzorg wordt voortaan verleend door een nieuwe, speciaal hiervoor in het leven geroepen besloten vennootschap. Deze vennootschap beschikt over een WTZi toelating en is eigendom van ..

Uitspraak 11-005 Cliëntmedezeggenschap bij wijziging zorgaanbod
Uitspraak 11-005 Cliëntmedezeggenschap bij wijziging zorgaanbod

Wanneer de invoering van een eigen bijdrage voor een bepaalde activiteit het gevolg is van een grootschaliger beleidswijziging die alle locaties van de zorgaanbieder regardeert, en waarover conform de instellingsregeling de adviesprocedure op centraal niveau is gevolgd, kan een lokale cliëntenraad geen beroep op nietigheid van een onderdeel van ..

Uitspraak 15-006 Beperking kring van voor cliëntenraadslidmaatschap verkiesbare personen
Uitspraak 15-006 Beperking kring van voor cliëntenraadslidmaatschap verkiesbare personen

Een na fusie ontstane zorgaanbieder wil de medezeggenschapsstructuur opnieuw inrichten. De twee cliëntenraden van rechtsvoorgangers worden hierbij betrokken door gemandateerde afvaardiging  vanuit deze raden in een tijdelijke commissie en in een werkgroep. Deze commissie adviseert positief over een nieuwe structuur en een nieuw reglement. In het nieuwe reglement wordt ..

Uitspraak 15-005 Diverse geschilpunten
Uitspraak 15-005 Diverse geschilpunten

Een cliëntenraad vraagt een uitspraak over (i) de invoering van een nieuwe medezeggenschapsstructuur, (ii) het opschorten van personele ondersteuning en (iii) het niet krijgen van gevraagde financiële informatie die hij wil ontvangen omdat er getwijfeld wordt aan juistheid van bestuur. De zorgaanbieder vraagt (iv) een uitspraak over het al ..