Search documents

Drie cliëntenraden zijn het niet eens met een nieuwe medezeggenschapsregeling. Ze zijn niet bij het totstandkomingstraject betrokken geweest en hetgeen zij in de instemmingsprocedure naar voren hebben gebracht is niet allemaal overgenomen door de instelling.    De commissie deelt de algemene zorg van deze raden dat de nieuwe regeling een zeer ingrijpende ..
Een grote zorgorganisatie heeft bij een reorganisatie enkele jaren geleden de regio-indeling gewijzigd in een districtisindeling. De medezeggenschapsregeling is daar vervolgens niet op aangepast zodat de voormalige regioraden nu een onduidelijke status hebben. Er is nog geen op de Wmcz2018 gebaseerde nieuwe regeling vastgesteld. Zes lokale raden vinden dat ..
Een lokale cliëntenraad is het niet eens met de inhoud en wijze waarop een nieuwe medezeggenschapsstructuur bij de zorgaanbieder wordt ingevoerd waarbij een werkgroep en de centrale cliëntenraad (CCR) het voortouw hebben mogen nemen. De zorgaanbieder geeft aan te wachten op een voorstel van de werkgroep en de CCR ..
Een uit fusie ontstane zorgaanbieder heeft voor alle cliëntenraden een nieuw uniform medezeggenschapsreglement en een uniforme faciliteitenregeling opgesteld. Vijftien van de cliëntenraden hebben tegen bepaalde artikelen in die nieuwe regelingen bezwaar en de zorgaanbieder vraagt de LCvV te beoordelen of hij de uniforme regelingen inclusief die bepalingen in redelijkheid ..
Een zorgaanbieder voorziet na het vertrek van drie CCR leden in de vervulling van deze vacatures. Vijf maanden later wordt de medezeggenschapsstructuur gewijzigd na een positief advies van de CCR. In de nieuwe structuur verdwijnen de cliëntenraden op middenniveau (clusterraden). De nieuwe structuur wordt bekrachtigd door vaststelling van een ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.