Search documents

Een delegatie van ouders/vertegenwoordigers van clienten van een woonzorglocatie heeft eind 2021 de Raad van Bestuur verzocht om een lokale clientenraad in te stellen. Dat verzoek is afgewezen. In de periode daarna verhuizen de meeste clienten (7 van de 10) van deze locatie als gevolg van een beleidswijziging. De ..
Een cliëntenraad wil ten behoeve van een op handen zijnde procedure bij de LCvV graag aanvullende ondersteuning van het LSR gaan inhuren. De instelling wil deze niet vergoeden. De LCvV oordeelt dat onvoldoende is aangetoond dat de ondersteuning waar de raad al over beschikt (2 medewerkers van de instelling en ..
Een zorginstelling weigert de factuur voor de externe ondersteuner te voldoen. Er is vooraf wel toestemming gegeven maar ook gevraagd om een inschatting, die is niet gegeven. De LCvV oordeelt dat in de wet is opgenomen (art. 6 lid 3 Wmcz2018) dat de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling ..
Een zorginstelling en lokale cliëntenraad worden het over enkele bepalingen in de nieuwe medezeggenschapsregeling niet eens. De LCvV oordeelt dat het ondertekenen van de nieuwe regeling door alleen de CR-voorzitter de raad als geheel zal binden. Indien de zorginstelling aanvullende afspraken met cliëntenraadsleden, bijvoorbeeld over hun vergoeding, in een overeenkomst ..
Een zorgaanbieder heeft vanaf 2008 het voornemen om een locatie waar ouderen verzorgd en verpleegd worden te gaan vervangen voor nieuwbouw. De cliëntenraad van de betreffende locatie (locatie X) heeft hierbij van de locatiedirectie het recht van verzwaard advies toegekend gekregen en zal nauwgezet betrokken worden. De zorgaanbieder heeft ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.