Uitspraak 21-007 Medezeggenschapsreglement

Een werkgroep die is ingesteld om een nieuw medezeggenschapsreglement op te stellen is geen partij die bevoegd is om - bij gebrek aan overeenstemming over (een deel van) het reglement- een geschil aan de LCvV voor te leggen. De commissie reflecteert naar aanleiding van het voorgelegde geschil op de bedoeling van de wetgever als het gaat om werving, selectie en benoeming van clientenraadsleden.

Aanmaakdatum: 22-06-2021

Gerelateerde documenten

Uitspraak 13-001 Opzegging samenwerking voorzitter cliëntenraad
Uitspraak 13-001 Opzegging samenwerking voorzitter cliëntenraad

Een zorgaanbieder kan een cliëntenraadslid niet schorsen of ontslaan wanneer een reglement of samenwerkingsovereenkomst hier geen formele mogelijkheden toe biedt en inhoudelijk evenmin is gebleken van zwaarwegende redenen of andere rechtvaardigingsgrond om aldus te handelen. 

Uitspraak 21-003 Voorvraag bevoegdheid LCvV, nieuwe feiten
Uitspraak 21-003 Voorvraag bevoegdheid LCvV, nieuwe feiten

Een zorginstelling legt een verzoek aan de LCvV voor waarbij de clientenraad de bevoegdheid van de commissie betwist. In een eerdere zaak (20-007) verklaarde de commissie zich niet bevoegd op grond van het toenmalige reglement. Inmiddels is er een nieuw reglement waarin die bevoegheid wel is opgenomen. Clientenraad ..

Uitspraak 10-004 Bewoners aanleunwoningen als kiesgroep voor clientenraad
Uitspraak 10-004 Bewoners aanleunwoningen als kiesgroep voor clientenraad

Een zorgaanbieder kan onder bepaalde omstandigheden in redelijkheid besluiten zijn reglement en samenwerkingsovereenkomst aldus aan te passen dat bewoners van de aanleunwoningen die naast het zorgcentrum gelegen zijn, niet langer als kiesgroep zijn opgenomen. Van belang is daarbij of deze groep bij dit besluit betrokken is en hier (overwegend) ..

Uitspraak 20-007 LCvV niet bevoegd
Uitspraak 20-007 LCvV niet bevoegd

Een zorgorganisatie verzoekt wegen verstoorde samenwerking en diverse geschilpunten te bemiddelen en instemming te verlenen voor het besluit tot aanstelling van een ambtelijk ondersteuner voor de cliëntenraad en het besluit tot vaststelling van een nieuwe op de Wmcz2018 gebaseerde medezeggenschapsregeling.  Ook wordt verzocht een voorlopige voorziening te treffen die ..