Uitspraak 17-005 Nieuwe medezeggenschapsstructuur Aanbevolen

Zorgaanbieder vindt herstructurering van de medezeggenschapsstructuur noodzakelijk omdat niet alle zorgontvangers/zorgsoorten vertegenwoordigd worden. Wmo-cliënten, thuiszorg en ambulante voorzieningen  zijn niet of nauwelijks vertegenwoordigd. Ook speelt mee dat de situatie bij de bestaande raden afwijkt van wat er ooit op papier is afgesproken; er is sprake van onderbezetting, bepaalde leden overschrijden hun zittingstermijn of hebben geen binding (meer) met een cliënt van de zorgaanbieder. De centrale cliëntenraad heeft negatief verzwaard advies uitgebracht over de nieuw voorgestelde structuur omdat hij vindt dat zorgaanbieder onvoldoende heeft gedaan om verbetering binnen de bestaande structuur aan te brengen en in de nieuwe structuur de medezeggenschap niet meer dicht bij de directe zorgverlening geregeld is.  De nieuwe structuur houdt in dat er op niveau van de zelfsturende teams informele medezeggenschap plaatsvindt en dat er drie cliëntenraden worden opgericht gebaseerd op gemeentelijke indeling en één centrale cliëntenraad op het niveau van de Raad van Bestuur. Die raden zullen de Wmcz rechten hebben.

De LCvV oordeelt dat de noodzaak tot herziening overtuigend is aangetoond, dat de cliëntenraad in ruime mate de gelegenheid is geboden om medezeggenschap uit te oefen over de reorganisatie en dat het hier een besluit betreft dat nog nadere uitwerking behoeft. Er wordt aanbevolen om bij de nadere uitwerking aan cliënten, hun naasten en de huidige cliëntenraden goed duidelijk te maken hoe in de nieuwe structuur de representativiteit daadwerkelijk verbeterd zal zijn en hoe er voor gezorgd wordt dat informatie vanuit de informele medezeggenschap wordt betrokken bij de advisering door de formele raden.

Aanmaakdatum: 30-11-2017

Gerelateerde documenten

Uitspraak 11-002 Herinrichting medezeggenschap na fusie en wijziging bij uitgave cliëntenblad
Uitspraak 11-002 Herinrichting medezeggenschap na fusie en wijziging bij uitgave cliëntenblad

Zorgaanbieder krijgt van twee centrale cliëntenraden geen positief advies over het vaststellen en invoeren van een nieuw reglement ex art. 2 lid 2 WMCZ. Nu blijkt dat geen sprake zal zijn van een wezenlijke verandering in de structuur en medezeggenschapsverdeling ten opzichte van de situatie voor fusie, acht de ..

Uitspraak 21-005 Aspirant-lidmaatschap cliëntenraad
Uitspraak 21-005 Aspirant-lidmaatschap cliëntenraad

Een besluit van de Raad van Bestuur om het aspirant-lidmaatschap van 2 personen te beëindigen en van 1 persoon te verlengen, wordt door de LCvV vernietigd. Er is voor de locatie geen reglement waaraan de afspraken omtrent (aspirant)lidmaatschap getoetst kunnen worden en er zijn ook geen concrete voorwaarden of ..

Uitspraak 19-008 Zittingstermijnen, adviesrecht invoering nieuwe medezeggenschapsstructuur, vergoeding kosten advocaat
Uitspraak 19-008 Zittingstermijnen, adviesrecht invoering nieuwe medezeggenschapsstructuur, vergoeding kosten advocaat

Een lokale cliëntenraad is het niet eens met de inhoud en wijze waarop een nieuwe medezeggenschapsstructuur bij de zorgaanbieder wordt ingevoerd waarbij een werkgroep en de centrale cliëntenraad (CCR) het voortouw hebben mogen nemen. De zorgaanbieder geeft aan te wachten op een voorstel van de werkgroep en de CCR ..

Uitspraak 20-002 Naleving en wijziging van medezeggenschapsreglementen - spoedprocedure
Uitspraak 20-002 Naleving en wijziging van medezeggenschapsreglementen - spoedprocedure

Een lokale cliëntenraad vraagt de LCvV bij voorlopige voorziening te bepalen dat de zorgaanbieder verkiezingen zal uitschrijven voor alle lokale raden binnen de organisatie. De lokale raad stelt dat de huidige raden niet conform de voorschriften uit de reglementen van 2009 zijn ingericht, dat er diverse personen zitting in ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.