Uitspraak 15-009 Verhuizen na brandveiligheidsonderzoek

Een zorgaanbieder laat periodiek de brandveiligheid op locaties onderzoeken. Van een locatie (verpleging en verzorging) wordt duidelijk dat deze niet meer aan de (aangescherpte) brandveiligheidseisen voldoet.  Besloten wordt een groep bewoners met een hoge zorg-zwaarte indicatie daarom met spoed over te plaatsen. 

Met de uitvoering van dit besluit wordt al gestart voordat de clientenraad hierover heeft geadviseerd. De cliëntenraad roept de nietigheid van het besluit in. 

De LCvV oordeelt dat wanneer een zorgaanbieder overgaat tot frequenter en/of onder aangescherpte normering uitvoeren van brandveiligheidsonderzoek dit aangemerkt kan worden als wijziging in het veiligheidsbeleid van de instelling. Cliëntenraden dienen hierover geïnformeerd te worden en vanwege art. 3 lid 1 sub i Wmcz  kan dit aangemerkt worden als onderwerp van verzwaard advies.  Zorgaanbieder is tekortgeschoten in de informatieverstrekking hieromtrent en heeft de adviesprocedure niet conform de Wmcz gevolgd.

Gezien de omstandigheden van het geval vindt de LCvV het besluit van zorgaanbieder om een groep kwetsbare cliënten voortvarend over te plaatsen wel begrijpelijk en noodzakelijk. Het inroepen van de nietigheid van dat besluit door de clientenraad vindt de LCvV - alhoewel formeel wettelijk wel mogelijk- op inhoudelijke gronden niet redelijk. 

Aanmaakdatum: 30-12-2015

Gerelateerde documenten

Uitspraak 12-004 Aanstelling teammanager
Uitspraak 12-004 Aanstelling teammanager
Een besluit tot aanstelling van een teammanager kan in redelijkheid genomen worden wanneer de cliëntenraad ruim voor de aanstellingsdatum een kennismakingsgesprek met de beoogde kandidaat kan houden en voorafgaand aan dit gesprek voldoende informatie wordt verstrekt over de vacature en de kandidaat. Toezending van vacaturetekst, functieomschrijving, sollicitatiebrief en ..
Uitspraak 11-005 Cliëntmedezeggenschap bij wijziging zorgaanbod
Uitspraak 11-005 Cliëntmedezeggenschap bij wijziging zorgaanbod

Wanneer de invoering van een eigen bijdrage voor een bepaalde activiteit het gevolg is van een grootschaliger beleidswijziging die alle locaties van de zorgaanbieder regardeert, en waarover conform de instellingsregeling de adviesprocedure op centraal niveau is gevolgd, kan een lokale cliëntenraad geen beroep op nietigheid van een onderdeel van ..

Uitspraak 08-003 Voorgenomen sluiting interne keuken
Uitspraak 08-003 Voorgenomen sluiting interne keuken

Tijdens een overlegvergadering deelt de zorgaanbieder de cliëntenraad van een verzorgingshuis mee dat de keuken van het verzorgingshuis over vijf maanden gesloten zal worden. Op dezelfde dag wordt dit ook aan de bewoners gemeld. Na sluiting van de keuken zullen de warme maaltijden van elders betrokken worden. De cliëntenraad ..

Uitspraak 19-010  Informeren cliëntenraad over Wkkgz calamiteitenonderzoek
Uitspraak 19-010 Informeren cliëntenraad over Wkkgz calamiteitenonderzoek

Een zorgaanbieder informeert een lokale cliëntenraad over de voorgenomen uitvoering van een calamiteitenonderzoek naar het overlijden van een cliënt. De cliëntenraad neemt kennis van het plan van aanpak en geeft aan er vanuit te gaan te zijner tijd het onderzoeksrapport te zullen ontvangen. De zorgaanbieder laat vervolgens nadat het ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.