Uitspraak 09-002 Verzwaard adviesrecht bij benoeming op basis van sociaal plan

De zorgaanbieder heeft in het kader van een reorganisatie een clustermanager benoemd. De cliëntenraad en de zorgaanbieder zijn het erover eens dat de zorgaanbieder in principe de cliëntenraad gelegenheid behoort te geven verzwaard advies uit te brengen bij een benoeming van een clustermanager. In dit geval heeft de zorgaanbieder geen advies gevraagd omdat hij op grond van het sociaal plan geen andere mogelijkheid had dan de desbetreffende medewerker te benoemen tot clustermanager. De cliëntenraad vindt dat hij desondanks gelegenheid had moeten krijgen om verzwaard advies uit te brengen en heeft de nietigheid ingeroepen van het besluit om de clustermanager te benoemen.

De LCvV oordeelt dat het sociaal plan de zorgaanbieder niet kan ontheffen van zijn wettelijke plicht om advies te vragen. Bepalingen uit het sociaal plan die uitsluiten dat de zorgaanbieder advies vraagt over een benoeming die op grond van de Wmcz adviesplichtig is of die eraan in de weg staat dat zo'n advies van wezenlijke invloed kan zijn op het besluit over de benoeming, zijn in strijd met de wet en daarom nietig. 

Aanmaakdatum: 24-06-2009

Gerelateerde documenten

Uitspraak 08-001 Verzwaard adviesrecht bij benoeming hoofden units
Uitspraak 08-001 Verzwaard adviesrecht bij benoeming hoofden units

Deze uitspraak heeft betrekking op een geschil tussen een zorgaanbieder en een verwantenraad. Het geschil gaat over de vraag of de zorgaanbieder de verwantenraad gelegenheid moet geven om verzwaard advies uit te brengen over de benoeming van de hoofden van drie units. Eén van de units verleent ambulante zorg, ..

Uitspraak 12-003 Adviesrecht bij interne overplaatsing van teamleiders
Uitspraak 12-003 Adviesrecht bij interne overplaatsing van teamleiders

Bij zorgaanbieder heeft een reorganisatie plaatsgevonden die tot aanstelling van Woonzorgmanagers heeft geleid welke managers bepaalde taken van de teamleiders hebben overgenomen. Na de reorganisatie worden er tevens teamleiders van locatie gewisseld. De cliëntenraad heeft over deze interne overplaatsingen van teamleiders niet kunnen adviseren en zorgaanbieder is van mening ..

Uitspraak 12-004 Aanstelling teammanager
Uitspraak 12-004 Aanstelling teammanager
Een besluit tot aanstelling van een teammanager kan in redelijkheid genomen worden wanneer de cliëntenraad ruim voor de aanstellingsdatum een kennismakingsgesprek met de beoogde kandidaat kan houden en voorafgaand aan dit gesprek voldoende informatie wordt verstrekt over de vacature en de kandidaat. Toezending van vacaturetekst, functieomschrijving, sollicitatiebrief en ..
Uitspraak 21-001  Adviesrecht bij aanstelling locatiehoofden
Uitspraak 21-001 Adviesrecht bij aanstelling locatiehoofden

Meningsverschil over hoe de Wmcz (oud) en Wmcz2018 toegepast dienen te worden bij de aanstelling van locatiehoofden. De LCvV oordeelt dat voor 1 juli 2020 de zorginstelling ten onrechte geen verzwaard advies aan lokale raden heeft gevraagd over diverse voorgenomen aanstellingen. Dit betrof zowel interne overplaatsingskandidaten als extern geworven ..