Uitspraak 07-002 Rol cliëntenraad bij benoeming regiohoofden

Deze uitspraak van de LCvV gaat over de vraag of een besluit om regiohoofden te benoemen onder het verzwaard adviesrecht van de cliëntenraad valt. De LCvV concludeert dat de regiohoofden geen afdelingshoofden zijn, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel m Wmcz. Het besluit over hun benoeming valt daarom niet onder het verzwaard adviesrecht. Het gewone adviesrecht is wel van toepassing omdat de zorgaanbieder en de cliëntenraad hebben afgesproken dat de cliëntenraad gelegenheid zou krijgen om over deze benoeming te adviseren. Als daarover geen afwijkende afspraken zijn gemaakt, hoort de zorgaanbieder in zo'n geval de regels van de Wmcz in acht te nemen. Hij heeft de adviesprocedure niet goed gevolgd door niet met de cliëntenraad te overleggen nadat deze een negatief advies had uitgebracht. Bovendien nam de zorgaanbieder uiteindelijk een besluit dat sterk afweek van het besluit dat hij ter advisering aan de cliëntenraad had voorgelegd.

De LCvV oordeelt dat hij dit besluit opnieuw ter advisering aan de cliëntenraad had moeten voorleggen.

Aanmaakdatum: 17-08-2007

Gerelateerde documenten

Uitspraak 12-004 Aanstelling teammanager
Uitspraak 12-004 Aanstelling teammanager
Een besluit tot aanstelling van een teammanager kan in redelijkheid genomen worden wanneer de cliëntenraad ruim voor de aanstellingsdatum een kennismakingsgesprek met de beoogde kandidaat kan houden en voorafgaand aan dit gesprek voldoende informatie wordt verstrekt over de vacature en de kandidaat. Toezending van vacaturetekst, functieomschrijving, sollicitatiebrief en ..
Uitspraak 08-003 Voorgenomen sluiting interne keuken
Uitspraak 08-003 Voorgenomen sluiting interne keuken

Tijdens een overlegvergadering deelt de zorgaanbieder de cliëntenraad van een verzorgingshuis mee dat de keuken van het verzorgingshuis over vijf maanden gesloten zal worden. Op dezelfde dag wordt dit ook aan de bewoners gemeld. Na sluiting van de keuken zullen de warme maaltijden van elders betrokken worden. De cliëntenraad ..

Uitspraak 12-003 Adviesrecht bij interne overplaatsing van teamleiders
Uitspraak 12-003 Adviesrecht bij interne overplaatsing van teamleiders

Bij zorgaanbieder heeft een reorganisatie plaatsgevonden die tot aanstelling van Woonzorgmanagers heeft geleid welke managers bepaalde taken van de teamleiders hebben overgenomen. Na de reorganisatie worden er tevens teamleiders van locatie gewisseld. De cliëntenraad heeft over deze interne overplaatsingen van teamleiders niet kunnen adviseren en zorgaanbieder is van mening ..

Uitspraak 09-002 Verzwaard adviesrecht bij benoeming op basis van sociaal plan
Uitspraak 09-002 Verzwaard adviesrecht bij benoeming op basis van sociaal plan

De zorgaanbieder heeft in het kader van een reorganisatie een clustermanager benoemd. De cliëntenraad en de zorgaanbieder zijn het erover eens dat de zorgaanbieder in principe de cliëntenraad gelegenheid behoort te geven verzwaard advies uit te brengen bij een benoeming van een clustermanager. In dit geval heeft de zorgaanbieder ..