Uitspraak 21-010 Verzoek (spoed) aanpassing websiteinformatie

Drie verzoekers stellen dat de huidige cliëntenraad van een zorginstelling dient te worden ontbonden en vervangen door een raad waarin zij zelf zitting hebben. Voorafgaand aan de behandeling van dat verzoek willen zij dat bepaalde informatie over de cliëntenraad van de website van de zorginstelling verwijderd wordt. De zorginstelling geeft aan uit eigen beweging een bepaalde tekst te gaan verwijderen omdat die niet juist is.

De voorzitter van de LCvV ziet geen spoedeisend belang bij het aanpassen of verwijderen van meer dan die informatie, en treft geen voorziening terzake.

Aanmaakdatum: 14-11-2021

Gerelateerde documenten

Uitspraak 22-001 LCvV niet bevoegd een individuele klacht of verzoek in behandeling te nemen
Uitspraak 22-001 LCvV niet bevoegd een individuele klacht of verzoek in behandeling te nemen

Een cliënt van een zorginstelling verzoekt de LCvV om maatregelen te treffen omdat twee cliëntenraadsleden een relatie met elkaar hebben (gehad). Zijn klachten hierover probeert hij al geruime tijd onder de aandacht te brengen (bij Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, Inspectie Gezondheidszorg) maar hij krijgt daarop niet een ..

Uitspraak 21-007 Medezeggenschapsreglement
Uitspraak 21-007 Medezeggenschapsreglement

Een werkgroep die is ingesteld om een nieuw medezeggenschapsreglement op te stellen is geen partij die bevoegd is om - bij gebrek aan overeenstemming over (een deel van) het reglement- een geschil aan de LCvV voor te leggen. De commissie reflecteert naar aanleiding van het voorgelegde geschil op de ..

Uitspraak 13-001 Opzegging samenwerking voorzitter cliëntenraad
Uitspraak 13-001 Opzegging samenwerking voorzitter cliëntenraad

Een zorgaanbieder kan een cliëntenraadslid niet schorsen of ontslaan wanneer een reglement of samenwerkingsovereenkomst hier geen formele mogelijkheden toe biedt en inhoudelijk evenmin is gebleken van zwaarwegende redenen of andere rechtvaardigingsgrond om aldus te handelen. 

Uitspraak 22-017 Ontslag van CR leden
Uitspraak 22-017 Ontslag van CR leden

Vijf leden van een raad zijn ontslagen vanwege een hoog op gelopen conflict. Zij verzoeken de LCvV om het ontslag en nog een aantal andere onderwerpen te beoordelen. De zorginstelling wil het ontslag niet in een procedure door de LCvV laten toetsen. De Wmcz2018 en het reglement van deze ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.