Uitspraak 19-009 Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van een zorgaanbieder heeft het voornemen een nieuwe voorzitter te werven vanwege het aftreden van de huidige RvT voorzitter. Daarbij wil de Raad van Toezicht ook overgaan tot uitbreiding van het aantal leden voor de RvT van drie naar vijf. De Centrale Cliëntenraad heeft over dit voorgenomen besluit op grond van het statuut van de zorgaanbieder een verzwaard adviesrecht. Het door de CCR terzake uitgebrachte advies wil de Raad van Toezicht niet opvolgen. De CCR heeft vervolgens de nietigheid van het besluit ingeroepen en de LCvV verzocht het geschil te beoordelen. De zorgaanbieder vraagt een voorlopige voorziening vanwege een spoedeisend belang. De LCvV acht het verzoek ontvankelijk en kan op grond van art. 23a van het LCvV reglement in een spoedprocedure een voorlopige voorziening treffen.

De LCvV oordeelt dat de Raad van Toezicht in redelijkheid heeft kunnen besluiten (I) af te wijken van het advies van de CCR aangaande het profiel voor de vacature voorzitter Raad van Toezicht en (ii)het doen van een verzoek aan de (op die datum nog zittende) voorzitter om langer aan te willen blijven en (iii) te besluiten de procedure voor werving en selectie van een nieuwe voorzitter niet nader op te schorten.

Aanmaakdatum: 16-09-2019

Gerelateerde documenten

Uitspraak 21-010 Verzoek (spoed) aanpassing websiteinformatie
Uitspraak 21-010 Verzoek (spoed) aanpassing websiteinformatie

Drie verzoekers stellen dat de huidige cliëntenraad van een zorginstelling dient te worden ontbonden en vervangen door een raad waarin zij zelf zitting hebben. Voorafgaand aan de behandeling van dat verzoek willen zij dat bepaalde informatie over de cliëntenraad van de website van de zorginstelling verwijderd wordt. De zorginstelling ..

Uitspraak 08-002 Zorgvuldigheid bij adviesprocedure
Uitspraak 08-002 Zorgvuldigheid bij adviesprocedure

De cliëntenraad en de zorgaanbieder verschillen van mening over de vraag of het voornemen om een bemoeizorgproject te huisvesten in een gebouw waarin ook een activiteitencentrum en een inloophuis zijn gehuisvest, onder het verzwaard adviesrecht valt. De zorgaanbieder heeft op aandringen van de cliëntenraad advies gevraagd, maar vindt dat ..

Uitspraak 15-010 Nieuwbouwplan
Uitspraak 15-010 Nieuwbouwplan

Een zorgaanbieder heeft vanaf 2008 het voornemen om een locatie waar ouderen verzorgd en verpleegd worden te gaan vervangen voor nieuwbouw. De cliëntenraad van de betreffende locatie (locatie X) heeft hierbij van de locatiedirectie het recht van verzwaard advies toegekend gekregen en zal nauwgezet betrokken worden. De zorgaanbieder heeft ..

Uitspraak 20-002 Naleving en wijziging van medezeggenschapsreglementen - spoedprocedure
Uitspraak 20-002 Naleving en wijziging van medezeggenschapsreglementen - spoedprocedure

Een lokale cliëntenraad vraagt de LCvV bij voorlopige voorziening te bepalen dat de zorgaanbieder verkiezingen zal uitschrijven voor alle lokale raden binnen de organisatie. De lokale raad stelt dat de huidige raden niet conform de voorschriften uit de reglementen van 2009 zijn ingericht, dat er diverse personen zitting in ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.