2022

Tussen (de voorzitters van) twee clientenraden is een onderling geschil ontstaan. Een van de raden verwijt de bestuursvoorzitter in reactie op dit geschil niet redellijk danwel niet zorgvuldig te hebben opgetreden. De commissie constateert dat de medezeggenschapsregeling voor deze organisatie geen regeling bevat over hoe te handelen bij onderlinge/interne fricties ..
Een stichting die betrokken is geweest bij de oprichting van een zorglocatie en nog steeds participeert bij de instandhouding daarvan, heeft het bestuur verzocht een cliëntenraad in te stellen en het stichtingsbestuur daarin als cliëntenraadsleden te benoemen. De bestuurder wil in beginsel wel een raad gaan instellen maar verschilt ..
Een zorginstelling wil de CCR ontbinden omdat er al langere tijd (ruim 2 jaar) een zeer moeizame werkrelatie en weinig vertrouwen is en er cliëntenraadsleden zijn opgestapt. De bestuurder stelt dat de medezeggenschap onder de houding en werkwijze van de (resterende) vier CCR leden te lijden heeft. De commissie ziet ..
Een lokale cliëntenraad stelt dat de Wmcz2018 niet wordt nageleefd bij de plannen voor verkoop en herinrichting van bepaald zorgvastgoed. De zorginstelling stelt dat er juist erg veel geïnvesteerd is in inspraak van alle betrokkenen inclusief de clientenraad, maar dat er formeel wel een grens getrokken moest worden. De commissie ..
Verzoek aan de LCvV om bepaalde procedures en besluiten van de zorginstelling uit het verleden te beoordelen is niet ingediend door een vertegenwoordiging van een of meerdere cliëntenraden als bedoeld in de Wmcz2018 en het reglement van de LCvV. Om die reden kan het verzoek niet in behandeling worden ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.