2022

Een lokale cliëntenraad is het er niet mee eens dat de overeenkomst met een externe adviseur, die tevens (extern)voorzitter van de raad is, wordt beeëndigd. De raad verklaart in hoge mate op diens expertise te leunen en de adviseur zelf geeft aan dat er diverse belangrijke onderwerpen zijn waarbij ..
Binnen een cliëntenraad is een tweedeling ontstaan en bepaalde leden hebben bedreigende e-mails ontvangen. De zorginstelling wil overgaan tot ontbinding van de raad en heeft in afwachting daarvan besloten dat de leden alle werkzaamheden, behalve die met het besluit tot ontbinding te maken hebben, per direct dienen neer te ..
Een zorginstelling weigert de factuur voor de externe ondersteuner te voldoen. Er is vooraf wel toestemming gegeven maar ook gevraagd om een inschatting, die is niet gegeven. De LCvV oordeelt dat in de wet is opgenomen (art. 6 lid 3 Wmcz2018) dat de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling ..
Drie cliëntenraden zijn het niet eens met een nieuwe medezeggenschapsregeling. Ze zijn niet bij het totstandkomingstraject betrokken geweest en hetgeen zij in de instemmingsprocedure naar voren hebben gebracht is niet allemaal overgenomen door de instelling.    De commissie deelt de algemene zorg van deze raden dat de nieuwe regeling een zeer ingrijpende ..
Een zorginstelling en lokale cliëntenraad worden het over enkele bepalingen in de nieuwe medezeggenschapsregeling niet eens. De LCvV oordeelt dat het ondertekenen van de nieuwe regeling door alleen de CR-voorzitter de raad als geheel zal binden. Indien de zorginstelling aanvullende afspraken met cliëntenraadsleden, bijvoorbeeld over hun vergoeding, in een overeenkomst ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.