Uitspraak 19-010 Informeren cliëntenraad over Wkkgz calamiteitenonderzoek

Een zorgaanbieder informeert een lokale cliëntenraad over de voorgenomen uitvoering van een calamiteitenonderzoek naar het overlijden van een cliënt. De cliëntenraad neemt kennis van het plan van aanpak en geeft aan er vanuit te gaan te zijner tijd het onderzoeksrapport te zullen ontvangen. De zorgaanbieder laat vervolgens nadat het rapport gereed is aan de cliëntenraad weten welke verbetermaatregelen er worden getroffen. De cliëntenraad geeft aan dat hij de maatregelen niet kan beoordelen zonder kennis te nemen van het rapport. De zorgaanbieder biedt dan inzagemogelijkheid aan onder geheimhoudingsplicht maar wijzigt dat aanbod vervolgens in het kunnen toezenden van de hoofdstukken met conclusies en aanbevelingen. De zorgaanbieder erkent zich van te voren niet gerealiseerd te hebben dat toezending van het rapport vanwege privacyregels niet toegestaan is. De cliëntenraad stelt zich op het standpunt dat het rapport onder het bereik van art. 5 lid 1 Wmcz valt.

De LCvV oordeelt dat wanneer anonimiseren van persoonsgegevens in het rapport mogelijk is een dergelijk rapport wel verstrekt kan worden maar in deze casus was anonimiseren niet meer mogelijk (op voorhand was bekend op welke personen het onderzoek betrekking had) zodat het verstrekken ervan strijd met privacyregels in de zorg en de AVG zal opleveren.

Aanmaakdatum: 04-10-2019

Gerelateerde documenten

Uitspraak 11-001 Adviesrecht bij besluit mindering begeleidingsuren
Uitspraak 11-001 Adviesrecht bij besluit mindering begeleidingsuren

Cliëntenvertegenwoordigersraad is het oneens met een besluit om de begeleidingsuren op een woongroep (VGZ) in het weekend te minderen. Op dit besluit van zorgaanbieder is op grond van de WMCZ noch op grond van de instellingsregeling rond cliëntmedezeggenschap verzwaard advies van toepassing. Gewoon adviesrecht is hier wel van toepassing ..

Uitspraak 19-006 Opening en bezetting loge en kiosk
Uitspraak 19-006 Opening en bezetting loge en kiosk

Een zorgaanbieder ziet zich in 2017 vanwege bezuinigingen genoodzaakt om diverse restauratieve voorzieningen op een instellingsterrein te gaan reorganiseren. Met betrekking tot de loge en kiosk van een van de verblijfslocaties wijzigen de plannen in de loop der tijd diverse keren.

De cliëntenraad van deze locatie is van mening dat ..

Uitspraak 15-005 Diverse geschilpunten
Uitspraak 15-005 Diverse geschilpunten

Een cliëntenraad vraagt een uitspraak over (i) de invoering van een nieuwe medezeggenschapsstructuur, (ii) het opschorten van personele ondersteuning en (iii) het niet krijgen van gevraagde financiële informatie die hij wil ontvangen omdat er getwijfeld wordt aan juistheid van bestuur. De zorgaanbieder vraagt (iv) een uitspraak over het al ..

Uitspraak 15-009 Verhuizen na brandveiligheidsonderzoek
Uitspraak 15-009 Verhuizen na brandveiligheidsonderzoek

Een zorgaanbieder laat periodiek de brandveiligheid op locaties onderzoeken. Van een locatie (verpleging en verzorging) wordt duidelijk dat deze niet meer aan de (aangescherpte) brandveiligheidseisen voldoet.  Besloten wordt een groep bewoners met een hoge zorg-zwaarte indicatie daarom met spoed over te plaatsen. 

Met de uitvoering van dit besluit wordt al ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.