Nieuws van de LCvV

Wijzigingen Wmcz 2020

Algemeen

Met ingang van 1 juli 2020 is de Wmcz uit 1996 vervangen door de Wmcz 2018. Door deze nieuwe wet verandert  ook op het gebied van medezeggenschapsgeschillen het een en ander. Het reglement (link) op basis waarvan de LCvV haar werkzaamheden als geschilbeslechter verricht, is vanwege de Wmcz 2018 aangepast.

Beroep tegen uitspraak commissie van vertrouwenslieden

Nieuw in de Wmcz 2018 is dat tegen een uitspraak van een commissie van vertrouwenslieden beroep open staat bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam. De beroepstermijn bedraagt drie maanden.

Naleving uitspraak commissie van vertrouwenslieden

Indien geen beroep wordt ingesteld tegen een uitspraak van de commissie van vertrouwenslieden , is die uitspraak bindend. Leeft de zorginstelling de uitspraak niet na, dan kan de cliëntenraad, na de zorginstelling hier op aangesproken te hebben, naleving van de uitspraak verzoeken aan de Ondernemingskamer. De beroepstermijn van drie maanden moet dan wel eerst verstreken zijn.

Instemmingsrecht

Het verzwaard adviesrecht van een cliëntenraad uit de oude wet is in de nieuwe wet vervangen door instemmingsrecht. Dit instemmingsrecht is van toepassing op meer onderwerpen dan voorheen bij het verzwaard adviesrecht het geval was. Wanneer een cliëntenraad niet instemt en de zorginstelling wil het besluit toch vaststellen, dan dient de zorginstelling zich te wenden tot een commissie van vertrouwenslieden. De commissie beoordeelt in zo’n geval

  • of de beslissing van de cliëntenraad om geen instemming te geven onredelijk is danwel
  • of de instelling zwaarwegende redenen heeft om dit besluit te nemen.

Is het antwoord op een van deze vragen bevestigend, dan kan de commissie vervangende toestemming geven.

Verplichting een cliëntenraad in te stellen

Deze verplichting geldt vanwege de Wmcz 2018 voor meer zorginstellingen dan voorheen het geval was. Wanneer een zorginstelling, ondanks een verzoek daartoe van een delegatie van cliënten of vertegenwoordigers, geen cliëntenraad instelt, kan dit aan een commissie van vertrouwenslieden worden voorgelegd. Voorheen was de kantonrechter bij dat soort geschillen bevoegd. De kantonrechter is echter in de Wmcz 2018 niet meer als geschilbeslechter opgenomen.

Ontbinden van een cliëntenraad

Wanneer een zorginstelling en/of een delegatie van cliënten of vertegenwoordigers mening is dat een zittende cliëntenraad structureel tekortschiet in zijn taakvervulling kan dit leiden tot ontbinding van de cliëntenraad. Geschillen over dit onderwerp kunnen sinds 1 juli 2020 ter beoordeling aan een commissie van vertrouwenslieden worden voorgelegd.

Toezicht

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op de naleving van de Wmcz 2018 door zorginstellingen en kan in het uiterste geval een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.