Uitspraak nr 19-008 18 okt 2019

Zittingstermijnen, adviesrecht invoering nieuwe medezeggenschapsstructuur, vergoeding kosten advocaat

Een lokale cliëntenraad is het niet eens met de inhoud en wijze waarop een nieuwe medezeggenschapsstructuur bij de zorgaanbieder wordt ingevoerd waarbij een werkgroep en de centrale cliëntenraad (CCR) het voortouw hebben mogen nemen. De zorgaanbieder geeft aan te wachten op een voorstel van de werkgroep en de CCR en voornemens te zijn de lokale raden hierover vervolgens nog verzwaard advies te gaan vragen. De LCvV is het met de lokale raad eens dat van dit voornemen niet is gebleken totdat de onderhavige procedure werd opgestart. Omdat de lokale raad bij de zorgaanbieder noch de CCR gehoor vond voor diverse klachten, zorgen en signalen, heeft hij uiteindelijk aangevoerd dat de CCR alle werkzaamheden diende te staken vanwege niet naleving van diverse reglementaire bepalingen waardoor diverse CCR leden niet rechtsgeldig deelnemen in die raad. Maximale zittingstermijnen dienen een belangrijk doel, te weten het voorkomen van rolvervaging en verminderde scherpte. De LCvV overweegt en concludeert dat van twee CCR leden inderdaad inmiddels de maximale zittingstermijn is overschreden. Hun lidmaatschap dient beëindigd te worden aangezien niet is gebleken van zwaarwegende redenen om dit lidmaatschap nog verder te verlengen. De CCR kan ook na het vertrek van deze twee leden zijn werkzaamheden wel voortzetten aangezien de raad dan wel op voldoende sterkte blijft en de lokale raden die het betreft voor nieuwe afvaardiging ter vervanging kunnen zorgen. De zorgaanbieder zal de toezegging omtrent het nog vragen van verzwaard advies gestand moeten doen aangezien er anders geen rechtsgeldige wijzigingen in de medezeggenschap (-structuur, -reglementen, overeenkomsten) doorgevoerd kunnen worden. In de huidige regelingen van de zorgaanbieder is een bovenwettelijk recht op vergoeding van kosten voor advies en rechtsbijstand opgenomen zodat de zorgaanbieder gehouden is de facturen van de door de lokale raad ingeschakelde advocaat te voldoen.

 

Download uitspraak