Uitspraak nr 13-004 31 okt 2013

Wijziging richtlijn zwangerschapsafbreking

De cliëntenraad van een ziekenhuis stelt (verzwaard) adviesrecht te hebben inzake een beleidswijziging rond zwangerschapsafbreking. Het ziekenhuis hanteert een richtlijn zwangerschapsafbreking waarin restricties zijn opgenomen ten aanzien van wat volgens Nederlandse wetgeving mogelijk is op dit gebied. Aan de richtlijn is toegevoegd de mogelijkheid van zwangerschapsafbreking bij geconstateerde trisomie 21.

De LCvV is van oordeel dat geen sprake is van een belangrijke wijzing of uitbreiding van de werkzaamheden of nieuw zorgaanbod. Er heeft een uitbreiding van de indicatiecriteria plaatsgevonden voor toelating tot reeds bestaand behandelaanbod. Verder acht de LCvV de aanwezigheid van een niet nader bepaald aantal gewetensbezwaarden in het adherentiegebied van het ziekenhuis, geen criterium voor het aannemen van een zwaarwegend algemeen cliëntenbelang dat door deze cliëntenraad vertolkt zou moeten worden. Van wijziging van een cliënten geldende regeling is hier evenmin sprake, het betreft geen materiële voorziening of dienst waar het merendeel van de daadwerkelijke cliënten van het ziekenhuis mee te maken heeft.

Download Uitspraak