Zoekresultaat

Een geschil over niet juiste naleving van de WMCZ blijkt zijn oorspring te vinden in een eerdere fusie. Door een fusie van twee instellingen houden huidige clientenraden niet van rechtswege op te bestaan en hun instemming is nodig voor het instellen van een nieuwe medezeggenschapsstructuur.
Mag een zorgaanbieder zonder de clientenraad om advies te vragen, bezuinigingen doorvoeren waar het de voeding betreft? In deze instelling is sprake van structurele overschrijding van het voedingsbudget. LGC oordeelt dat de clientenraad om advies gevraagd had moeten worden en dat extra aandacht geboden was voor het duidelijk maken van ..