Uitspraak nr 07-03 11 sep 2007

Enquêterecht / Model Zorg- en dienstverleningsovereenkomst Deze uitspraak heeft betrekking op drie besluiten van een zorgaanbieder. Deze besluiten zijn volgens de centrale cliëntenraad nietig omdat de zorgaanbieder de besluiten heeft genomen ondanks een negatief verzwaard advies van de centrale cliëntenraad en zonder de besluiten te laten toetsen door de commissie van vertrouwenslieden. Het eerste besluit betreft de statutaire regeling van het enquêterecht. De LCvV komt tot de conclusie dat besluiten over deze regeling niet onder het verzwaard adviesrecht van de centrale cliëntenraad vallen. Dat de centrale cliëntenraad de nietigheid van dit besluit heeft ingeroepen, heeft daarom geen effect.

Het tweede besluit betreft de model zorg- en dienstverleningsovereenkomst. De zorgaanbieder heeft besloten deze overeenkomst in gebruik te nemen ondanks dat de adviesprocedure bij de centrale cliëntenraad nog niet was afgerond. De centrale cliëntenraad heeft daarom de nietigheid ingeroepen van dit besluit. De LCvV oordeelt dat het besluit onder het verzwaard adviesrecht van de centrale cliëntenraad valt. In de bijzondere omstandigheden van dit geval vindt de LCvV echter dat de centrale cliëntenraad in strijd handelt met de redelijkheid en billijkheid door hier een beroep op te doen. De LCvV hecht hierbij met name belang aan het feit dat de centrale cliëntenraad intensief bij de besluitvorming is betrokken en geen inhoudelijke bezwaren tegen de model zorg- en dienstverleningsovereenkomst naar voren heeft gebracht.

Het derde besluit betreft het in gebruik nemen van een formulier waarop wordt vastgelegd welke doelen de zorgaanbieder en de cliënt zich stellen bij de behandeling. De LCvV oordeelt dat dit besluit niet onder het verzwaard adviesrecht van de centrale cliëntenraad valt en dat de raad daarom ten onrechte een beroep op de nietigheid heeft gedaan.

Download Uitspraak