Uitspraak nr 07-07 20 nov 2007

Wijziging voor cliënten geldende regeling Deze uitspraak heeft betrekking op een forensisch psychiatrische kliniek. De directeur wil verbieden dat cliënten eigen computers en mobiele telefoons met meer dan een belfunctie in hun bezit hebben. De cliëntenraad is het niet eens met dit plan en brengt daarover een negatief advies uit. De directeur verzoekt de LCvV om te beoordelen of zijn voornemen onder het verzwaard adviesrecht van de cliëntenraad valt en zo ja, of hij het besluit in redelijkheid kan nemen. De LCvV oordeelt dat het besluit een wijziging van een voor cliënten geldende regeling inhoudt en dus onder het verzwaard adviesrecht valt. Vervolgens beoordeelt de LCvV of de directeur het besluit in redelijkheid kan nemen. Daarbij kijkt de LCvV naar de manier waarop de besluitvorming is verlopen, tevens beoordeelt de LCvV of de directeur, na afweging van alle bij het besluit betrokken belangen, zijn besluit kan nemen. In dit geval komt de LCvV tot de conclusie dat de directeur dit inderdaad kan doen. 

Download Uitspraak