Uitspraak nr 08-01 11 sep 2008

Verzwaard adviesrecht bij benoeming hoofden units Deze uitspraak heeft betrekking op een geschil tussen een zorgaanbieder en een verwantenraad. Het geschil gaat over de vraag of de zorgaanbieder de verwantenraad gelegenheid moet geven om verzwaard advies uit te brengen over de benoeming van de hoofden van drie units. Eén van de units verleent ambulante zorg, zodat geen sprake is van 'een onderdeel van de instelling, waarin gedurende het etmaal zorg wordt verleend aan cliënten die in de regel langdurig in de instelling verblijven' (art. 3, eerste lid, sub m Wmcz). Bij de benoeming van het hoofd van deze unit hoeft daarom geen verzwaard advies gevraagd te worden. De beide andere units bieden wel 24-uurs zorg. De verwantenraad moet daarom gelegenheid krijgen om over de benoeming van de hoofden van deze units verzwaard advies uit te brengen. Daaraan doet niet af dat het beoogde hoofd van de ene unit dezelfde functie al vervult op een andere plek in de organisatie en dat het beoogde hoofd van de andere unit deze functie al op tijdelijke basis vervult. In de procedure staat ook de positie van de verwantenraad ter discussie.

De zorgaanbieder stelt zich op het standpunt dat deze binnen de medezeggenschapsstructuur geen formele positie heeft. De LCvV oordeelt echter, gelet op de omstandigheden van dit geval, dat de verwantenraad voor de toepassing van de Wmcz als cliëntenraad beschouwd moet worden.

Download Uitspraak