Uitspraak nr 08-04 24 nov 2008

Doorberekening kosten aan bewoners De zorgaanbieder betaalt de kosten van de kabelaansluitingen in de kamers van de bewoners van twee verzorgingshuizen, evenals de premies van de inboedelverzekering en de WA-verzekering die ten behoeve van de bewoners zijn gesloten. Volgens een brochure van het College voor zorgverzekeringen (de zogeheten groene lijst) komen deze kosten voor rekening van de bewoners. De zorgaanbieder wil de kosten daarom in het vervolg aan de bewoners doorberekenen. Hij heeft de cliëntenraden gelegenheid gegeven hierover een verzwaard advies uit te brengen. De cliëntenraden stemmen in met dit voornemen voor zover het nieuwe bewoners betreft. Zij adviseren echter negatief over het in rekening brengen van deze kosten aan de huidige bewoners. De zorgaanbieder vraagt de LCvV te beoordelen of hij het besluit kan nemen ondanks het negatieve advies van de cliëntenraden. De LCvV constateert dat de besluitvorming correct is verlopen, de cliëntenraden hebben hierbij hun rol goed kunnen vervullen. Nu het producten en diensten betreft die op grond van de AWBZ niet voor rekening van de zorgaanbieder komen, oordeelt de LCvV dat de zorgaanbieder in redelijkheid kan besluiten de kosten hiervan door te berekenen, zowel aan nieuwe bewoners als aan de huidige bewoners. De LCvV tekent hierbij aan dat bewoners de keuze geboden moet worden om al dan niet gebruik te maken van de kabelaansluitingen en de verzekeringen. 

Download Uitspraak