Uitspraak nr 09-01 5 feb 2009

Reorganisatie / Informatieverstrekking De zorgaanbieder is tot stand gekomen na een fusie. Kort na de fusiedatum verliet één van de vier directeuren zorg de organisatie. De taken van deze directeur zijn verdeeld over de resterende drie directeuren zorg. In ieder geval vooralsnog wordt geen nieuwe directeur zorg benoemd. Voorts is een directeur vastgoed benoemd. De centrale cliëntenraad meent dat hij gelegenheid had moeten krijgen om advies uit te brengen over deze besluiten. De Wmcz geeft cliëntenraden adviesrecht bij besluiten inzake 'een belangrijke wijziging in de organisatie'. De LCvV oordeelt dat daarvan in dit geval geen sprake was.

Tevens komt de wijze aan de orde waarop de zorgaanbieder de centrale cliëntenraad informeert over de besluitvorming in de raad van bestuur. De centrale cliëntenraad ontvang de besluiten van de raad van bestuur en periodieke voortgangsrapportages, waarin de lopende zaken en de te verwachten ontwikkelingen aan de orde kmen. De centrale cliëntenraad wil de notulen van de raad van bestuur ontvangen. De LCvV oordeelt dat de wijze waarop de raad van bestuur de centrale cliëntenraad van informatie voorziet, voldoet aan de eisen die de Wmcz daaraan stelt.

Download Uitspraak