Uitspraak nr 09-02 24 jun 2009

Verzwaard adviesrecht bij benoeming op basis van sociaal plan De zorgaanbieder heeft in het kader van een reorganisatie een clustermanager benoemd. De cliëntenraad en de zorgaanbieder zijn het erover eens dat de zorgaanbieder in principe de cliëntenraad gelegenheid behoort te geven verzwaard advies uit te brengen bij een benoeming van een clustermanager. In dit geval heeft de zorgaanbieder geen advies gevraagd omdat hij op grond van het sociaal plan geen andere mogelijkheid had dan de desbetreffende medewerker te benoemen tot clustermanager. De cliëntenraad vindt dat hij desondanks gelegenheid had moeten krijgen om verzwaard advies uit te brengen en heeft de nietigheid ingeroepen van het besluit om de clustermanager te benoemen. De LCvV oordeelt dat het sociaal plan de zorgaanbieder niet kan ontheffen van zijn wettelijke plicht om advies te vragen. Bepalingen uit het sociaal plan die uitsluiten dat de zorgaanbieder advies vraagt over een benoeming die op grond van de Wmcz adviesplichtig is of die eraan in de weg staat dat zo'n advies van wezenlijke invloed kan zijn op het besluit over de benoeming, zijn in strijd met de wet en daarom nietig. 

Download Uitspraak