Uitspraak nr 09-03 22 jul 2009

Prijsverhogingen De zorgaanbieder wil de prijzen verhogen van diensten die hij aanbiedt aan cliënten. De centrale cliëntenraad brengt een negatief verzwaard advies uit over de verhoging van de prijzen van maaltijden, wasverzorging en huishoudelijke hulp. De zorgaanbieder vraagt de LCvV te beoordelen of hij de prijzen kan verhogen ondanks dit negatieve advies. De LCvV constateert dat de zorgaanbieder en de centrale cliëntenraad hebben afgesproken dat de prijzen in principe jaarlijks verhoogd zullen worden op basis van een prijsindexcijfer. Deze afspraak is in dit geval niet goed nagekomen, daarom kan de zorgaanbieder niet in redelijkheid besluiten de prijzen te verhogen.

In de uitspraak komt ook de vraag aan de orde of besluiten over prijzen van diensten, die de zorgaanbieder in rekening brengt aan anderen dan clienten, onder het verzwaard adviesrecht van de cliëntenraad vallen. De LCvV oordeelt dat dat niet het geval is. Besluiten over prijzen van diensten aan cliënten houden een wijziging in van 'een voor cliënten geldende regeling' zoals bedoeld in de Wmcz en vallen om die reden onder het verzwaard adviesrecht. Besluiten over prijzen van diensten die de zorgaanbieder niet aan cliënten in rekening brengt, houden per definitie geen voor cliënten geldende regeling in en vallen dus niet op grond van de Wmcz onder het verzwaard adviesrecht van de cliëntenraad. De LCvV oordeelt dat de centrale cliëntenraad ten aanzien van dit onderwerp evenmin een bovenwettelijke bevoegdheid heeft verkregen.

Download Uitspraak