Uitspraak nr 09-04 14 sep 2009

Instelling centrale cliëntenraad De zorgaanbieder heeft, zonder overleg met de lokale cliëntenraden, een centrale cliëntenraad ingesteld. De leden van de centrale cliëntenraad zijn benoemd door de zorgaanbieder. Het overleg over locatieoverstijgende onderwerpen voert de zorgaanbieder met de centrale cliëntenraad. Eén van de lokale cliëntenraden stelt zich op het standpunt dat hij geen bevoegdheden heeft overgedragen aan de centrale cliëntenraad en dat deze raad dus niet namens hem kan overleggen met de zorgaanbieder. De zorgaanbieder meent dat de Wmcz hem verplicht om een centrale cliëntenraad in te stellen. De LCvV verwijst in haar uitspraak naar de wetsgeschiedenis van de Wmcz. De wetgever heeft er expliciet voor gekozen zorgaanbieder niet de bevoegdheid, laat staan de verplichting, te geven om een centrale cliëntenraad in te stellen. Of een centrale cliëntenraad wordt gevormd en welke bevoegdheden deze raad krijgt, is een vraag die de zorgaanbieder en de lokale cliëntenraden gezamenlijk moeten beantwoorden. Nu in dit geval de zorgaanbieder eenzijdig de centrale cliëntenraad heeft ingesteld, heeft dit derhalve geen gevolgen voor de positie van de cliëntenraad. Deze behoudt alle bevoegdheden die de Wmcz hem geeft, ook ten aanzien van de onderwerpen die in de centrale cliëntenraad aan de orde komen.

In de uitspraak komt ook aan de orde dat de zorgaanbieder niet schriftelijk heeft geregeld over welke financiele middelen de cliëntenraad kan beschikken ten behoeve van zijn werkzaamheden. Dit is in strijd met de Wmcz.

Download Uitspraak