Uitspraak nr 09-07 29 dec 2009

Informatieverstrekking over kandidaat-directeur De raad van toezicht wil een nieuwe algemeen directeur benoemen. De cliëntenraden hebben over deze benoeming een positief advies gegeven. Daarna ontvingen de cliëntenraden, uit anonieme bron, informatie over de stand van zaken bij de uitvoering van een reorganisatie van de organisatie waaraan de beoogde algemeen directeur leiding gaf. Naar aanleiding daarvan trekken de cliëntenraden hun positieve advies in. Zij vinden dat de raad van toezicht hen de bedoelde informatie had moeten verstrekken en hen gelegenheid had moeten geven opnieuw advies uit te brengen over de voorgenomen benoeming. De raad van toezicht is het hier niet mee eens. De LCvV oordeelt dat een zorgaanbieder in principe de cliëntenraden gelegenheid moet geven om opnieuw advies uit te brengen als nieuwe feiten of omstandigheden zich voordoen in de periode tussen het uitbrengen van het advies door de cliëntenraden en het nemen van het besluit. Voorwaarde hiervoor is dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de cliëntenraden, op basis van de nieuwe feiten of omstandigheden, een ander advies zullen willen uitbrengen. Dat was in deze situatie, naar het oordeel van de LCvV, niet het geval. De raad van toezicht was dus niet verplicht om de informatie te verstrekken. 

Download Uitspraak