Uitspraak nr 12-002 6 jun 2012

Aanstelling locatiemanager

Zorgaanbieder heeft een voorgenomen besluit tot herstructurering voorgelegd aan de drie lokale cliëntenraden die actief zijn binnen de instelling alsmede aan andere medezeggenschapsorganen. De cliëntenraad die partij is in deze procedure stond positief tegenover dit voorgenomen besluit, uitgaande van de locatieindeling die daarin werd voorgesteld en veronderstellende dat voor dat (nieuwe) managementfunctie van het organisatieonderdeel waar zij onder zou vallen, een vacature gesteld zou worden.

Het na verloop van tijd vastgestelde besluit ziet er echter anders uit; dit zou mede door de adviezen van andere medezeggenschapsgremia zijn ingegeven. Een en ander leidt er toe dat er intern werving volgt en waaruit dan één kandidaat naar voren komt voor de managementsfunctie. Tegen deze persoon heeft betreffende locale raad diverse bezwaren. Een negatief verzwaard advies over de voorgenomen aanstelling volgt.

De LCvV constateert dat de inrichting van de cliëntmedezeggenschap bij deze organisatie op diverse punten is achtergebleven bij de ontwikkelingen en dat deze lokale raad daardoor niet effectief heeft kunnen adviseren over de (procedure voor deze) aanstelling maar min of meer voor een voldongen feit is geplaatst en dat het hele feitencomplex tot de slotsom leidt dat niet conform de WMCZ is gehandeld.

Download Uitspraak