Uitspraak nr 19-010 29 nov 2019

Informeren cliëntenraad over Wkkgz calamiteitenonderzoek

Een zorgaanbieder informeert een lokale cliëntenraad over de voorgenomen uitvoering van een calamiteitenonderzoek naar het overlijden van een cliënt. De cliëntenraad neemt kennis van het plan van aanpak en geeft aan er vanuit te gaan te zijner tijd het onderzoeksrapport te zullen ontvangen. De zorgaanbieder laat vervolgens nadat het rapport gereed is aan de cliëntenraad weten welke verbetermaatregelen er worden getroffen. De cliëntenraad geeft aan dat hij de maatregelen niet kan beoordelen zonder kennis te nemen van het rapport. De zorgaanbieder biedt dan inzagemogelijkheid aan onder geheimhoudingsplicht maar wijzigt dat aanbod vervolgens in het kunnen toezenden van de hoofdstukken met conclusies en aanbevelingen. De zorgaanbieder erkent zich van te voren niet gerealiseerd te hebben dat toezending van het rapport vanwege privacyregels niet toegestaan is. De cliëntenraad stelt zich op het standpunt dat het rapport onder het bereik van art. 5 lid 1 Wmcz valt. De LCvV oordeelt dat wanneer anonimiseren van persoonsgegevens in het rapport mogelijk is een dergelijk rapport wel verstrekt kan worden maar in deze casus was anonimiseren niet meer mogelijk (op voorhand was bekend op welke personen het onderzoek betrekking had) zodat het verstrekken ervan strijd met privacyregels in de zorg en de AVG zal opleveren.

Download uitspraak