Uitspraak nr 19-004 19 aug 2019

Uniforme regelingen

Een uit fusie ontstane zorgaanbieder heeft voor alle cliëntenraden een nieuw uniform medezeggenschapsreglement en een uniforme faciliteitenregeling opgesteld. Vijftien van de cliëntenraden hebben tegen bepaalde artikelen in die nieuwe regelingen bezwaar en de zorgaanbieder vraagt de LCvV te beoordelen of hij de uniforme regelingen inclusief die bepalingen in redelijkheid kan vaststellen. De LCvV oordeelt dat een uniforme regeling uit oogpunt van doelmatigheid en functionaliteit een logische keuze is. Daarbij beveelt de LCvV wel aan de uniforme regeling als modelregeling te beschouwen waarop, mits goed beargumenteerd, in specifieke situaties afwijken wel mogelijk moet zijn. Goede afbakening van het vertegenwoordigingsbereik van een raad is noodzakelijk alvorens het reglement vastgesteld kan worden.
De bepaling dat bij interne (horizontale) overplaatsing van een regiomanager er niet opnieuw advies uitgebracht kan worden acht de commissie niet redelijk.

 

Download Uitspraak