Uitspraak nr 18-005 31 jan 2019

Aanstelling van een Wkkgz klachtenfunctionaris

Een zorgaanbieder is voornemens een bepaalde persoon aan te stellen in vaste dienst als Wkkgz klachtenfunctionaris. Het betreft een medewerker die deze functie inmiddels enige tijd in tijdelijk verband heeft uitgeoefend. 

De centrale cliëntenraad brengt negatief verzwaard advies uit over de voorgenomen aanstelling van deze persoon als Wkkgz klachtenfunctionaris in vaste dienst vanwege diens jarenlange en nog steeds voortdurende lidmaatschap aan de ondernemingsraad van de zorgaanbieder. De commissie overweegt dat onafhankelijkheid van de Wkkgz klachtenfunctionaris een belangrijk onderwerp is en dat cliënten geen drempels moeten ervaren om zich tot die functionaris te wenden.  De commissie overweegt dat niet of nauwelijks is gebleken dat de zorgaanbieder heeft stilgestaan bij de vraag of een gezichtsbepalend OR-lid door cliënten beschouwd zal (kunnen) worden als onafhankelijk en onpartijdig maar dat de zorgaanbieder hoofdzakelijk andere argumenten (personeelsbeleid en continuïteit) heeft laten meewegen. De LCvV concludeert dat het voorgenomen besluit niet gebaseerd is op een afdoende afweging van alle te betrekken relevante belangen, feiten en omstandigheden, en dat het besluit daarom niet in redelijkheid genomen kan worden.

Download Uitspraak