Uitspraak nr 17-005 27 dec 2017

Nieuwe medezeggenschapsstructuur

Zorgaanbieder vindt herstructurering van de medezeggenschapsstructuur noodzakelijk omdat niet alle zorgontvangers/zorgsoorten vertegenwoordigd worden. Wmo-cliënten, thuiszorg en ambulante voorzieningen  zijn niet of nauwelijks vertegenwoordigd. Ook speelt mee dat de situatie bij de bestaande raden afwijkt van wat er ooit op papier is afgesproken; er is sprake van onderbezetting, bepaalde leden overschrijden hun zittingstermijn of hebben geen binding (meer) met een cliënt van de zorgaanbieder. De centrale cliëntenraad heeft negatief verzwaard advies uitgebracht over de nieuw voorgestelde structuur omdat hij vindt dat zorgaanbieder onvoldoende heeft gedaan om verbetering binnen de bestaande structuur aan te brengen en in de nieuwe structuur de medezeggenschap niet meer dicht bij de directe zorgverlening geregeld is.  De nieuwe structuur houdt in dat er op niveau van de zelfsturende teams informele medezeggenschap plaatsvindt en dat er drie cliëntenraden worden opgericht gebaseerd op gemeentelijke indeling en één centrale cliëntenraad op het niveau van de Raad van Bestuur. Die raden zullen de Wmcz rechten hebben.

De LCvV oordeelt dat de noodzaak tot herziening overtuigend is aangetoond, dat de cliëntenraad in ruime mate de gelegenheid is geboden om medezeggenschap uit te oefen over de reorganisatie en dat het hier een besluit betreft dat nog nadere uitwerking behoeft. Er wordt aanbevolen om bij de nadere uitwerking aan cliënten, hun naasten en de huidige cliëntenraden goed duidelijk te maken hoe in de nieuwe structuur de representativiteit daadwerkelijk verbeterd zal zijn en hoe er voor gezorgd wordt dat informatie vanuit de informele medezeggenschap wordt betrokken bij de advisering door de formele raden.

 

Download Uitspraak