Uitspraak nr 17-003 30 aug 2017

Nieuw Wkkgz reglement

Een zorgaanbieder heeft vanwege de invoering van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) een nieuw klachtreglement opgesteld. Vanwege art. 3 lid 1 sub k Wmcz is hierop verzwaard adviesrecht van toepassing. Bij deze zorgaanbieder hebben zowel cliëntenraden als verwantenraden het recht van verzwaard advies toebedeeld gekregen. De centrale verwantenraad (CCR-V) heeft voor één bepaling in het nieuwe reglement een wijziging voorgesteld. Deze wijziging zou moeten waarborgen dat de eerste fase van klachtafhandeling beter geregeld wordt, d.w.z. met minder kans op communicatiestoornissen en/of niet nagekomen afspraken. Deze raad denkt daarbij vooral aan betere schriftelijke verslaglegging en heeft een tekstvoorstel gedaan voor een aangepaste reglementsbepaling terzake. De LCvV oordeelt dat het schriftelijk vastleggen van afspraken, in welk gremium of traject dan ook, in het algemeen aanbeveling verdient en constateert dat partijen daar in feite ook niet over van mening verschillen. De door de CCR-V voorgestelde tekstwijziging voor de betreffende reglementsbepaling zou echter voorzienbaar formalisering en verzwaarde administratieve lasten van de eerste fase van klachtafhandeling tot gevolg hebben. De LCvV oordeelt dan ook dat zorgaanbieder in redelijkheid van het advies van de CCR-V kan afwijken.

 

Download Uitspraak