Uitspraak nr 17-001 10 mei 2017

Kosten zorgabonnement

Huurders van een appartement in een woon/zorgcomplex zijn verplicht om bij het afsluiten van een huurovereenkomst tevens een zorgabonnement af te sluiten. De invulling van dit zorgabonnement is nader uitgewerkt in een informatiegids voor bewoners. Het zorgabonnement heeft betrekking op de mogelijkheid gebruik te maken van een 24-uurs alarmeringssysteem en op de inzet van de locatiemanager bij het coördineren van de (thuis)zorg die in dit complex wordt verleend door een derde partij. Tussen de bewonersraad en de woonzorgaanbieder is in 2015 een geschil ontstaan over de kosten die voor betreffende dienstverlening in rekening worden gebracht. De bewonersraad is het niet eens met de wijze waarop woonzorgaanbieder de kosten berekent die verbonden zijn aan het zorgabonnement. Woonzorgaanbieder heeft er vervolgens mee ingestemd dat het vaste maandbedrag voortaan een voorschotbedrag betreft (met jaarlijkse nacalculatie) en dat dit maandbedrag verlaagd wordt. Woonzorgaanbieder ontkent in vroegere jaren winst op deze dienstverlening te hebben gemaakt en stemt daarom niet in met het verzoek van de bewonersraad om over te gaan tot uitbetaling van een lumpsum.

De LCvV oordeelt dat de wijze waarop woonzorgaanbieder de nacalculatie over 2015 heeft verricht en heeft aangegeven te willen blijven verrichten, niet onredelijk is. Ook acht de commissie het niet onredelijk dat woonzorgaanbieder het verzoek van de bewonersraad tot verrekening/nacalculatie over de jaren voor 2015 afwijst aangezien in die jaren er contractueel een gefixeerd maandbedrag tussen huurders en woonzorgaanbieder overeengekomen was.

 

Download Uitspraak